КСНБ Смолян договори колективен трудов договор за медицинските специалисти от детските градини, училищата и ”Детска кухня”

КСНБ Смолян договори колективен трудов договор за медицинските специалисти от детските градини, училищата и ”Детска кухня”

Ръководството на синдикалната организация на медицинските специалисти от детските заведения, училищата и СЗ ”Детска кухня” договори колективен трудов договор с ръководството на Общинска администрация Смолян. В преговорите за колективния трудов договор участваха от една страна председателят на КНСБ гр. Смолян Тодор Капитанов, синдикалната лидерка Маруся Сивкова, а от страна на общинското ръководство – секретарят на Община Смолян – Момчил Николов и главният финансист Венера Аръчкова.

Страните договориха по- благоприятни условия на труд за работещите в звеното, като минималните такива, заложени в кодекса на труда, бяха завишен както следва:

  • Всеки медицински специалист и служител в СЗ“Детска кухня“, синдикален член и присъединил се към КТД, да ползва основен платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ в размер на 26 работни дни.

  • За работа при специфични условия по чл. 156 ал. 1 т. 1 от КТ да имат право на допълнително платен годишен отпуск в размер на 12 /дванадесет/ работни дни;

  • Майките с 2 живи деца до 18 годишна възраст ползват отпуск в размер на 2 (два) работни дни, с три и повече живи деца до 18 годишна възраст в размер на 4 (четири) работни дни.

  • Медицинските специалисти и СЗ”Детска кухня” да ползват платен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения в съответствие с разпоредбите на чл. 157 ал.1 т. 1- 3, който се заплаща по чл. 177 от КТ.

  • Работниците и служителите, родители на ученици от 1-ви до 4-ти клас включително да ползват допълнително платен годишен отпуск от 1 (един) ден за началото на учебната година.

  • Работниците и служителите, които имат зависим член в семейството /болни деца, родители, близки, за които се грижат, хора с трайни увреждания/ да ползват 2 дни допълнително платен отпуск.

Страните договориха също, че служебните транспортни разходи на служителите ще бъдат поемани от институцията. Бе включена клауза, уреждащата допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (клас), равняващ се ежегодно на 1 % към основното трудово възнаграждение за всяка година трудов стаж. Уговорено бе наличието на фонд СБКО, който е в размер на 3 % от начислените средства за работна заплата. В колективния трудов договор страните записаха, че работодателят може да уволнява медицински специалисти и СЗ”Детска кухня”, членове на Синдикалната организация, поради съкращение в щата или намаляване обема на работа само след предварително писмено уведомление на синдикалния комитет.

Вирни се горе