Кражбите са най-честите престъпления на непълнолетните в област Смолян

Кражбите са най-честите престъпления на непълнолетните в област Смолян

През 2022 г. в област Смолян на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 125 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2021 г. намалява с 14 лица (10.1%). Това съобщиха от Отдел "Статистически изследвания“ – Смолян към Териториално статистическо бюро "Юг“.

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните: непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) - 70.4%; малолетни (на възраст от 8 до 13 години) - 29.6%; момчета - 104 лица (83.2%); момичета - 21 (16.8%); учащи - 116 лица (92.8%); в криминогенна среда живеят 49 лица (39.2%).

Броят на заведените на отчет през годината в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни е 37, или 29.6% от всички водени на отчет лица като 37.8% от тях са малолетни.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

От отчет в ДПС са снети 25 лица или 20.0% от водените на отчет през годината, като 16 (64.0%) са снети поради поправяне на поведението, 8 (32.0%) - поради навършване на 18-годишна възраст и 1 лице (4.0%) - на други основания.

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2022 г., са 103. Момичетата са 33, или 32.0%, а момчетата - 70, или 68.0%.

През 2022 г. 55 малолетни и непълнолетни лица са преминали през ДПС за извършени престъпления. Кражбите на имущество са най-разпространеният вид престъпления. Извършители на кражби са 25 лица, или 45.4% от всички лица, преминали през ДПС за извършени престъпления. От тях най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на кражби от магазини или други търговски обекти - 36.0% (9 лица).

От общия брой на лицата на възраст 8 - 17 години, преминали през ДПС за грабеж са 5 лица или 9.1%, за унищожаване и повреждане на имущество - 4 лица (7.3%), за престъпления, свързани с наркотици и за противозаконно отнемане на МПС - по 3 лица (по 5.5%) и за хулиганство - 1 лице (1.8%).

През 2022 г. 2 малолетни и непълнолетни лица са пострадали от престъпления в област Смолян. На едно лице е нанесена телесна повреда, а друго е пострадало от кражба. През 2022 г. местните комисии в област Смолян са образували 84 възпитателни дела, 58 от които са по предложение на органите на прокуратурата. Решени са 66 дела, като от тях в срок до един месец са решени 51 дела, или 77.3%.

Местните комисии са наложили 102 възпитателни мерки по чл. 13, ал.1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 72 лица за извършените от тях 72 общественоопасни деяния.

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2022 г. са следните: малолетни лица - 30 (41.7%); непълнолетни лица - 42 (58.3%); момчетата са 63 (87.5%), а момичетата - 9 (12.5%).

Вирни се горе