Контейнери за събиране на градински отпадъци доставиха в община Мадан

Контейнери за събиране на градински отпадъци доставиха в община Мадан

За разделното събиране на растителните отпадъци в община Мадан ще се използват 59 броя кафяви съдове тип „Ракла“ с обем 1,1 м3. Контейнерите са обозначени с видим надпис съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци, съобщиха от общинската администразция.

Какви отпадъци да бъдат поставяни в кафявите контейнери?

В кафевите контейнери могат да бъдат поставяни всички видове градински (зелени) отпадъци – цветя, трева, листа, сено, отпадъци от подрязване на храсти, дървени стърготини. В тях могат да бъдат изхвърляни и някои хранителни отпадъци, например – обелки от плодове и зеленчуци.

Какви отпадъци не трябва да бъдат поставяни в кафявите контейнери?

В съдовете за растителни отпадъци категорично не трябва да се изхвърлят: полиетиленови торби, пелени, санитарни продукти, торбички за прахосмукачки, угарки от цигари и пепел, сготвена храна, месо, риба, млечни продукти, кожа, кости, битова смет, косми, вълна, пера, както и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло.

График за обслужване на кафявите съдове.

Съдовете за зелените отпадъци ще се обслужват един път седмично в периода от месец март до месец ноември и по-рядко в есенно-зимния сезон, съгласно публикувания график.

Допълнителна информация за обслужване на кафявите съдове през есенно-зимния сезон ще бъде публикувана на официалната интернет страница на общината.

ПОЛЗИТЕ ОТ РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ

Градината е непресъхващ източник на растителни отпадъци, които са ценен ресурс. Събрани и третирани правилно могат да допринесат за:

производство на компост (органична тор), който използван в почвата увеличава нейните хранителни вещества и се намалява необходимостта от използване на изкуствени торове и пестициди;

намаляване количеството битови отпадъци, постъпващи за депониране;

намаляване на парникови газове, генерирани при обезвреждането на отпадъците.

Община Мадан призовава жителите да се възползват от предоставената им възможност за правилно управление на различните потоци отпадъци.

За въпроси и допълнителна информация тел: 0308/9-82-20

Вирни се горе