Конкурс

Конкурс

Със заповед рег. № 8121К-3295/03.04.2023 г. на Главния секретар на МВР е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в МВР при Областна дирекция на МВР Смолян за длъжността:

Разузнавач (ЕКД-химик) в сектор „Научно-техническа лаборатория“

Общи изискванията към кандидатите :

  • Да имат само българско гражданство;

  • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

  • Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

Специфични изисквания:

  • Да не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

  • Да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър“ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование:

  • Области на висшето образование: природни науки, математика и информатика; технически науки;

  • Професионални направления: химически науки; химични технологии; материали и материалознание; металургия;

Документи ще се приемат до 10.04.2023 год. /включително/ в сектор “Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” при ОДМВР Смолян – гр. Смолян, бул. “България” № 67.

Вирни се горе