Комисии към Общинския съвет разгледаха проект за изменение на ПУП на детска площадка в Смолян

Комисии към Общинския съвет разгледаха проект за изменение на ПУП на детска площадка в Смолян

омисии към Общинския съвет разгледаха проект за предварително съгласие за изменение на ПУП на детската площадка над сградата на Общината

Призоваваме гражданите за активност

Вчера, на 7-ми декември, в рамките на заседанието на Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност и в Комисията по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори бе обсъдена докладна записка от кмета на общината, касаеща детската площадка над сградата на Общината.

Точка номер 10 от дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет - Смолян е относно даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, план за регулация - план за застрояване и работен устройствен план за УПИ I – за музей, картинна галерия и библиотека в кв.15 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян-ц.част или така познатата на всички детска площадка над общината.

Ивайло Турналиев, общински съветник от групата на "Продължаваме Промяната - Демократична България" изрази необходимостта този вид промени да станат част от обществения дебат и да бъдат оповестени на гражданите. Той изтъкна важността на прозрачност и публичност и предложи инвеститорът, както и представител на Община Смолян да бъдат поканени на следващото заседание на Общинския съвет, което ще се проведе във вторник (12.12.2023г.) Така всички общински съветници и граждани ще имат възможност да чуят намеренията на инвеститора, аргументите на Община Смолян и да участват активно в разговора.

За да се осигури максимална информираност на гражданите, той приканва заинтересувани жители на квартала да присъстват на заседанието и да се запознаят с всички детайли около предложените промени в устройствения план.

Пресцентър ПП -ДБ

Вирни се горе