Комисар Кирил Хаджихристев: Значително е намалял броят на престъпленията, извършени от непълнолетни

Комисар Кирил Хаджихристев: Значително е намалял броят на престъпленията, извършени от непълнолетни

— Комисар Хаджихристев, какво показват резултатите и тенденциите на престъпленията и противообществените прояви, извършени от и срещу малолетни и непълнолетни лица на територията на ОДМВР – Смолян през 2011 година?

— Превенцията на детската престъпност, работата с малолетните и непълнолетните с отклонено поведение и противодействието на престъпността срещу деца са приоритетни в дейността на ОД на МВР – Смолян. Анализът на структурата, динамиката и тенденциите на противообществените прояви и престъпленията, извършвани от малолетни и непълнолетни и срещу тях за 2011 г. показва следното: през периода има съществени изменения в оперативната обстановка по линия на противодействие на детската престъпност в регион Смолян. Наблюдава се сериозно намаление на извършените престъпления и броя на непълнолетните извършители. Върху детската престъпност продължиха да влияят следните по-важни фактори – нисък жизнен стандарт на населението в региона; висока безработица; понижен родителски, обществен и институционален контрол; деформации в ценностната система и негативно отношение към правните и обществените норми; недостатъчен самоконтрол при проблемните деца. Всички тези фактори са предпоставка за различни противоправни отклонения в поведението на маловръстните. Въпреки това може да се каже, че оперативната обстановка по линия на детската престъпност в региона е сравнително спокойна и не се очаква в бъдеще тя да се промени коренно.

— Колко непълнолетни се водят на отчет в дирекцията?

— В началото на годината на отчет в Детска педагогическа стая /ДПС/ в региона са се водили 63 лица /9 малолетни и 54 непълнолетни/, а в края на периода са 62 лица /9 малолетни и 53 непълнолетни/. През периода са взети на отчет 42 лица /за 2010 г.-39 лица/ – от тях 32 за извършени престъпления и 10 за извършени противообществени прояви. Снети от отчет са 43 лица /за 2010 г.-33 лица/ -30 поради поправяне, 12 поради навършване на 18 год. и 1 поради други основания. От водените на отчет в момента, утвърдените правонарушители са 4 лица /за 2010 г.- 6 лица/, а проявените са 58 /за 2010 г.- 57 лица/. Осъдените непълнолетни лица са 4 /за 2010 г.- 5 лица/. От тях един е с ефективна присъда и трима са с условна присъда.

През периода са разкрити 36 криминални престъпления, извършени от 29 непълнолетни извършители. За 2010 година са разкрити 51 престъпления /9,43 %/, извършени от 50 непълнолетни лица /9,43 %/. В РУП – Смолян – 12 престъпления – 7 извършители /за 2010 г.- 18 пр. и 18 изв./, РУП – Мадан – 6 престъпления- 4 извършители / за 2010 г.- 10 пр. и 4 изв./, РУП – Девин- 9 престъпления – 9 извършители / за 2010 г.- 14 пр. и 20 изв./, РУП -Златоград – 4 престъпления – 4 извършители / за 2010 г.- 6 пр. и 5 изв./, РУП – Чепеларе – 3 престъпления – 3 извършители / за 2010 г.- 3 пр. и 5 изв./. Сектор”БОП”- ОДМВР – 1 престъпление-1 извършите, сектор”Противодействие на криминалната престъпност”, ОДМВР – 1 престъпление – 1 извършител.

От общият брой на груповите криминални престъпления 6 са извършени от непълнолетни групи и 3 от групи между непълнолетни и пълнолетни.

— Какви са най-честите престъпления, извършвани от децата?

— В структурата на престъпленията, извършени от непълнолетни, преобладават кражбите – общо 15, от тях: взломни – 4, домови и др. – 8, от МПС – 1, на цветни метали – 2; следват: унищожаване на имущество – 9, нанасяне на телесна повреда – 3, престъпления, свързани с наркотични вещества – 2, документни престъпления – 2 и други престъпления – 4. Структуроопределящи са кражбите на имущество и пари, които заемат около 50 % от всички извършени престъпления. Повечето от тях са с ниска обществена опасност и на ниска стойност/под 100 лв./ Потърпевшите маловръстни лица от криминални престъпления за периода са 9 на брой /за 2010 г.-12/. За периода е предоставена полицейска закрила на 4 деца /за 2010 г.- на 2 деца/. От разкритите непълнолетни извършители на криминални престъпления 10 са криминално проявени, а останалите 19 са новопроявени.

Разкрити са и 4 противообществени прояви, извършени от 6 малолетни лица /за 2010 г.- 4 противообществени прояви, извършени от 4 лица/. От извършителите един е криминално проявен, а останалите 5 лица са новопроявени. За общодържавно издирване са били обявени 11 маловръстни лица /за 2010 г.-15/, като всички са издирени.

В Местната комисия за борба с противообществени прояви от малолетни и непълнолетни в 10-те общини в областта са разгледани 53 възпитателни дела и са наложени мерки по чл.13 от ЗБППМН на 52 лица. Най-често прилаганата мярка е “Предупреждение”.

— Какви изводи може да се направят?

— От данните може да се направят следните изводи – наблюдава се намаление на криминалните престъпления, извършени от непълнолетни лица /14-17 год./, а също така и сериозно намаление на броя на извършителите. Наблюдава се устойчивост на противообществените прояви, извършени от малолетни лица /до 13 год./. В последните години се наблюдава трайна устойчивост при структуроопределящите престъпления от маловръстните лица. Като основно престъпление се явява кражбата /около 50 % от общо разкритите престъпления/. Тежките престъпления, извършени от маловръстни лица през последните години имат инцидентен характер и заемат много малък дял. Като цяло за последните години се наблюдава тенденция на повишаване разкриваемостта на криминалните престъпления, извършени от маловръстни лица в областта.

Причините за снижаването ръста на детската престъпност в региона в последните години според специалистите са няколко, като основните са добрата и мащабна превенция сред подрастващите; засиления контрол по питейните заведения и сборищата на контингента; осъдителните присъди на някои непълнолетни извършители и наложените адекватни възпитателни мерки от МКБППМН; намаляващия брой на населението в областта.

Инспекторите от Детска педагогическа стая, съвместно с други служители на ОД МВР, проведоха редица профилактични мероприятия през изминалата година:

  • ежемесечно се провеждат полицейски операции;

  • осъществява се ежедневно засилено полицейско присъствие около учебните заведения и детските градини;

  • ИДПС взеха активно участие в провежданите мероприятия по проектите с НПО – “Не на дрогата” и “Аз избрах-без насилие”.

  • продължи изнасянето на лекции по програмата”Работа на полицията в училищата”, както и в т.н.”Час на полицая”, като за периода са изнесени общо 164 часа;

  • в областта се организираха и проведоха Детски полицейски академии.

Вирни се горе