Кметовете на кметства получиха подкрепа за промени в законодателството

Кметовете на кметства получиха подкрепа за промени в законодателството

Подкрепа на исканите промени в няколко закона получи Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България /НСККРБ/ на инициирана от него среща в Народното събрание. В дискусията се включиха 20 кметове от различни региони в страната и депутати от всички парламентарно представени партии. Това съобщи кметът на село Момчиловци – Сийка Суркова. Сдружението настоява запоправки в Законите за местното самоуправление и местна администрация, за ветеринарномедицинска дейност, за горите и за бедствия и аварии, предаде Агенция Фокус.

Като промяна в ЗМСМА те предложиха актовете на кмета на общината да могат да се оспорват по административен ред пред областния управител от кмета на населеното място, ако касаят същото. Освен това при неизпълнение на бюджетите в населените места, в които освен всичко друго да постъпват 50% от продажби или разпореждане с общинско имущество, наем, аренда, ползване на дървесина и др. в конкретното кметство, общинският кмет да се наказва с глоба лично от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение да се блокират сметките на общината.

"Тромаво е законодателството при бедствия и аварии, за пореден път го изпитахме лично при наводненията в селата в Карловско. В такива ситуации трябва да се реагира като при пожар. Затова е нужно да се прецизират текстовете в закона и държавата пряко да поеме функциите при сериозни щети“ коментира председателят на НСККРБ Румен Стоянов – кмет на Калофер.

"Често недомислици в законотворчеството характеризира мисленето на политиците, че кметът на населеното място с нищо не е зает и следва да му се уплътни времето с каквото е възможно. Това дава отговор на въпроса, защо са за предпочитане не избираеми, а назначаеми кметски наместници“, подчертаха кметовете, във връзка с вменените им със закон абсурдни задължения. Като например чл. 11 от Закона за ветеринарномедицинска дейност, който ги задължава "ежегодно да извършват инвентаризация на животните в личните стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти, и го поставят на видно място“. Този текст в закона е приет без становище от НСОРБ, а поставянето на подобен списък на видно място е в значителна конфронтация с усилията на кметът за сигурността, кражбата на животни и селскостопанска продукция.

В закона за горите НСККРБ настоява 5% от средствата на фонд "Инвестиции в горите" да се разходват за възстановяване на инфраструктура в населеното място, от където е добита дървесината.

Не за пръв път Сдружението на кметовете на кметства търси законов път за повече автономност и децентрализация. По негова успешна инициатива е свалянето на изборния праг от 350 на 100 души, както и предходни промени в ЗМСМА, задължаващи общинските кметове да изпълняват бюджетна рамка за всяко кметство след решение на Общинския съвет.

Вирни се горе