КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МАДАН НАГРАДИ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА „МОЯТА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ“

 КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МАДАН НАГРАДИ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА „МОЯТА ТЕРИТОРИЯ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ“

Във връзка с Конкурс на тема: „Моята територия „Кичика” – Мадан – Рудозем“, проведен в изпълнение на проект: “Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем и въвеждане на иновации за устойчиво развитие“, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), инж. Фахри Молайсенов (Кмет и представляващ община Мадан, в качеството ѝ на Председател на Управителния съвет на Сдружение местна инициативна група „Кичика“ – Мадан – Рудозем) връчи наградите на класираните участници, както следва:

• I-во място: Разказ на Сара Венциславова Пехливанова, 13 г., НЧ „Родопчанка 2008“, с. Рибница, общ. Рудозем;

• II-ро място: Рисунка на Ивалина Веселинова Атанасова, 16 г., НЧ „Иван Вазов – 1999“, гр. Мадан, общ. Мадан;

• III-то място: Стихотворение на Цвета Кисьова-Турханска, 46 г., библиотека при НЧ „Звезда 1950“, с. Елховец, общ. Рудозем.

Сара Венциславова Пехливанова бе удостоена с годишна номинация „почетен член” на територия „Кичика” – Мадан – Рудозем.

Вирни се горе