Кметът на Община Доспат подписа договор за модернизиране на уличното осветление в населените места на Общината

Кметът на Община Доспат подписа договор за модернизиране на уличното осветление в населените места на Общината

На 30.08.2023г. в качеството си на бенефициент, Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа Административен договор № BG-RRP-4.025-0050-C01 (No. ME-C4.13-46/2023.08.30) за предоставяне на безвъзмездна финансова за изпълнение на проект BG-RRP-4.025-0050 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на община Доспат“, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.025 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1.

Договорът бе подписан между Министерството на Енергетиката и Община Доспат, като общия размер на допустимите разходи е 799 911.37 лв.

Общият размер на предоставеното финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е 666 592,77 лв. Общият размер на предоставеното национално съфинансиране е 133 318.60 лв.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление и подобряване условията за живот на жителите на община Доспат. Съществуващо положение на уличното осветление на всички населени места в община Доспат - гр. Доспат и селата: Барутин, Бръщен, Змеица, Късак, Любча, Црънча и Чавдар към момента на изготвяне на енергийният одит, не отговаря на стандарта за улични осветителни уредби (УОУ). Предписани са следните енергоспестяващи мерки: - подмяната на стари и амортизирани осветители с нови светодиодни осветители, като за постигане нормите на осветеност по базова линия броят на уличните осветители е 1 902 бр., в т.ч. демонтаж на старите осветители и монтаж на новите осветители; - предвижда се и внедряване на ВЕИ мярка, като е предписано 7 бр. от новите светодиодни уличени осветители 20W да бъдат с акумулатор и соларен панел; - интегриране на доставка и интегриране на интелигентна система за управление на УОУ – софтуер и доставка и монтаж на Табла за управление за интелигентна система за управление на уличното осветление - 24 бр., за да се намалят чувствително разходите за закупуване на електрическа енергия за осветление. Чрез изпълнението на дейността ще се постигне и пълно съответствие със стандартите за улично осветление: БДС EN 13201-2, БДС EN 13201-3 и БДС EN 13201-5. Планирани са и съпътстващите строителството дейности по разработване на работен проект, строителен и авторски надзор, както и дейности за управление на проекта и информираност и публичност.

Основната цел на проектното предложение е да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на община Доспат и да подобри условията на живот на населението. Специфичните цели на проекта са:

  • Осигуряване на подходяща инфраструктура, включително технологични решения и съвременно оборудване, необходимо за изграждането системи за външно изкуствено осветление, гарантиращи подобряване на енергийната ефективност и осветеността на населените места;

  • повишаване на жизнения стандарт на жителите на община Доспат, чрез решения допринасящи за опазване на околната среда;

Очакваните резултати са:

• Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с нормите за осветеност;

• Повишаване на енергийната ефективност чрез прогнозни годишни: - намаления на емисиите от парникови газове еквивалентни емисии въглероден диоксид (CO2) - 842,15 tCO2; - енергийни спестявания - 713 690,50 kWh; - парични спестявания - 139 041,12 лв. с ДДС. • Намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация:

• Намаляване на уличната престъпност и на пътно-транспортните произшествия;

• Повишаване на безопасността при движение па пешеходци и по- безопасно придвижване с велосипеди;

• Създаване на комфортни нощна среда за населението в община Доспат;

Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца, но не по-късно от 31.03.2025 г.

Снимката е илюстративна.

Вирни се горе