Кметът на Община Доспат отчете проекти за период от три години пред хиляди в местността „Събора“

Кметът на Община Доспат отчете проекти за период от три години пред хиляди в местността „Събора“

Официалното откриване на Празника на Община #Доспат се проведе на 20 август, събота от 22,00 часа в местността „Събора“. Събитието уважиха евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Асим Адемов, кметът на Община Марица Димитър Иванов, кметът на Община Борино Мустафа Караахмед, председателят на Общински съвет Доспат инж. Адалберт Ферев.

Традиционно Кметът на Община Доспат в приветственото си слово пред жителите и гостите на Общината прави отчет за свършеното за предходната година.

Тази година Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев отчете период от близо три години – 2020 г., 2021 г. и свършеното до момента през 2022 г., тъй като Празникът на Общината беше прекъснат за две години.

В словото си Кметът на Община Доспат каза:

„В рамките на седем години Община Доспат ускори своето развитие и реализира редица проекти, в резултат на което се привлякоха инвестиции, от които ще се възползват всички жители на общината.

С открито лице заставам пред вас за да ви кажа, че заложените мои ангажименти в Програмата ми за управление са изпълнени над 95 процента. Пандемията от Ковид-19 даде своето отражение в световен мащаб, в т.ч. и на Община Доспат. Независимо от трудностите, с които се сблъскваме аз и моя екип не спираме да работим за развитието на Общината.

Продължаваме да привличаме инвестиции в Община Доспат и през вторият ми мандат.

Ще изброя някои от най-значимите проекти, които се реализираха и са в процес на изпълнение на територията на общината за 2020, 2021 и през настоящата година:

През 2020 година бяха реализирани и пуснати в експлоатация следните инфраструктурни проекти:

„Изграждане на компостираща и сепарираща инсталация в м. "Гайтанина" и довеждаща инфраструктура – водопровод и ел. захранване в с. Барутин, общ. Доспат” на стойност от 9 654 503,76 лева

Реконструкция на водопровод -м. "Кървав дол"-с. Барутин на стойност 2 139 499,96;

Допълнително водоснабдяване на с. Бръщен от м. "Заставата" с дължина 3020 л.м. на стойност 513 909 лева

Реконструкция на съществуващ гравитачен водопровод за водоснабдяване на с. Змеица от с. ш. "Бял Дунав" - община Доспат на стойност 660 754,01 лева.

Изграждане на водоснабдителна система и съоръжения на територията на община Доспат” с подобект с. Црънча- 665 008 лева

„Изграждане на водоснабдителна система и съоръжения на територията на община Доспат” с подобект с. Късак- 494 905 лева

„Изграждане на водоснабдителна система и съоръжения на територията на община Доспат” с подобект с. Змеица- 272 047 лева

„Изграждане на водоснабдителна система и съоръжения на територията на община Доспат” с подобект с. Любча -432 530 лева

„Изграждане на водоснабдителна система и съоръжения на територията на община Доспат” с подобект с. Бръщен - 57 150 лева

Рехабилитация на улична мрежа в с. Црънча и с. Любча -538 814 лева

Рехабилитация на улица в с. Змеица ,Късак, Любча ,Црънча на стойност -150 202 лева.

През 2021 година бяха реализирани и пуснати в експлоатация следните инфраструктурни проекти:

Реализирани инфраструктурни проекти:

1.Реконструкция на ул. мрежа на с. Любча на стойност 339 271,32 лева;

2.Реконструкция на ул. мрежа в с. Црънча на стойност от 289 388,64 лева;

3.Изграждане на туристическа инфраструктура на брега на яз. Доспат в м.“ Махалата „ на стойност 164 640 лева;

4.Изграждане на спортна площадка в с. Змеица на стойност от 130 999 лева;

  1. Придобиване на активи за опазване на околната среда ,превенция на замърсяване на водните площи и ограничаване на бракониерството в язовир Доспат – лодка, дрон ,понтон, фото капани и друго оборудване на стойност от 105 062 лева;

6.Реконструкция на площада пред Кметството в с. Барутин на стойност от 65 114 лева;

7.Реконструкция на ул. „ Бор „ в гр. Доспат на стойност от 54 886 лева;

8.Реконструкция на отклонката от улица „ Тракия „ към бившата съблекалня на стадиона в гр. Доспат на стойност от 100 000 лева;

9.Реконструкция на паркинга пред офис Еконт в гр. Доспат на стойност от 55 000 лева;

10.Изграждане на спортна площадка в с. Барутин на стойност от 135 417 лева;

11.Изграждане на спортна площадка в с. Бръщен на стойност от 159 584 лева;

12.Ремонт на покрив и отоплителна инсталация на ОУ Змеица на стойност от 282 000 лева;

13.Укрепване на свлачищен участък по общински път Барутин –Бръщен при км. 10+ 300 на стойност от 316 083 лева.

През настоящата 2022 година реализираните проекти и тези, които предстоят да се реализират са:

През 2022 година реализирахме един от най-значимите проекти за Община Доспат – изграждането на Нов център в гр. Доспат. Инвестиция в размер на над 4,5 милиона лева.

През 2022 година община Доспат е предвидила и осигурила финансиране на следните обекти :

Извърши се ремонт на салона за сватбени тържества в гр. Доспат в сградата на Об А Доспат на стойност от 63 000 лева

Приключи ремонта на ОУ Бръщен по ПРСР на стойност от 215 900 лева.

Приключи Ремонта на покрива на ЦОП и ДЦДУ в гр. Доспат на стойност 78 600 лева

Възстановяване на ПС на улица Снежанка в с. Змеица на стойност 46 000 лева

Изграждане на улица „ Крайбрежна „ в гр. Доспат от км 0+ 000 до км 1+285 включващ изграждане на водопровод, улично осветление, улица с тротоар и велоалея с осигурено финансиране за 2022 г. в размер на около 3 милиона лева.

Осигурено е финансиране и предстои ремонт на Детската градина в с. Късак , включващ ремонт на покрива, подмяна на отоплителната система, изолация на външни и подмяна на прозорци и врати, полагане на паркет и изграждане на ударопоглъщаща детска площадка - 50 кв. м. и вертикална планировка – изграждане на ПС всичко на стойност от 513 311 лева.

Осигурено е финансирането и предстои ремонт на ОУ „ Христо Ботев „ в с. Късак, включващ саниране на сградата, подмяна на врати , ремонт на коридорите и стълбищата, ремонт на тоалетните възли , вертикална планировка на терена / подпорни стени, отводняване на терена/ на стойност от 435 687 лева.

Осигурено е финансирането и предстои изграждане на подпорна стена с дължина от 60 м. в коритото на р. Караджа дере в с. Барутин , с цел предпазване на с. Барутин от наводнения на стойност от 451 507 лева

На община Доспат МКВП към МС възстанови сумата от 11 595 лева за непредвидени дейности по почистване на наноси на територията на общината за бедствието в периода 24-30.05.2022 година

Очакваме финансиране от МРРБ за реконструкция на водопроводи и канализации в град Доспат на стойност от 641 759 лева.

Очакваме финансиране от МРРБ и за най – важния проект на община Доспат, а това е рехабилитацията на част от общинския път Барутин –Чавдар, включващ участъка от пред Кметството през улиците Кавака; Чавдарска в с. Барутин и участъка от приключения ремонт на същия път при км.3 + 600 до табелата на с. Чавдар ,както и участъка по общински път Барутин –Бръщен / Црънча ,включващ от кметството в с. Барутин, по улица Бартина , Рудничното селище до червения кал ,където е завършена през 2016 година рехабилитацията на този път ,всичко на стойност от 4 768 454 лева.

Предстои реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Доспат по ПРСР по населени места : Доспат / улицата към военните блокове и Калдаръма / в с. Барутин – ул. „ Велико Търново „ ; в с. Црънча –изграждане на тротоари на улица „ Родопи „ от входа на селото до кметството ; в с. Късак – улица Родопи от табелата до цех САББА и тротоари от центъра на селото до табелата и две преки улички на „ Родопи „ – „Стадиона“ и „Звезда“ с обща стойност от 601 230 лева

Предстои да се придобие автомобил за ПУ Доспат на стойност от 22 000 лева

Да се придобие булдозер за ДТБО на стойност от 120 000 лева.

Изпълни се и проект за доставка и монтаж на паркови и други съоръжение ,информационна система с ЛЕД дисплей по ПРСР – МИРГ на стойност от 112 338 лева.

В рамките на моя мандат ОБЩИНА ДОСПАТ привлече значителни инвестиции в областта на социалните услуги:

В Общината продължават да функционират общо седем трапезарии в седем населени места, където ежедневно се предоставя топъл обяд за социално слаби лица. 170 души ежедневно се хранят напълно безплатно.

Пpeдocтaвяме coциaлнaтa ycлyгa “Πaтpoнaжнa гpижa +“ – една услуга за обгрижване на възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда.

По регионалната програма за заетост ежегодно осигуряваме заетост на безработни лица. Тази година назначихме 35 безработни лица с осигурена работа до края на месец ноември.

За събора ежегодно успяваме да осигурим безплатно купони за храна. Тази година те са за близо 400 социално слаби лица, 125 за чешмари от Община Доспат.

Община Доспат ще продължи да развива своите социални услуги в Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за обществена подкрепа.

Успях да включа средното училище в гр. Доспат и училището в с. Змеица в Списъка на защитените училища, а училището в гр. Доспат е и средищно.

Административното обслужване непрекъснато се подобрява, сроковете за различните услуги се оптимизираха и на практика няма бавене на преписки и услуги.

ОБЩИНА ДОСПАТ продължава да е сред първите институции в страната по прозрачност – тази година нашата община е на 6-то място от общо 563 институции.

Преди да ви пожелая приятно прекарване, като кмет на Община Доспат искам да изкажа няколко благодарности.

От мое име и от името на Общинска администрация Доспат изказвам огромната си благодарност за пореден път на нашите дарители, без чиято подкрепа нямаше да можем да организираме и проведем празника на Общината.

Уважаеми приятели, изказвам благодарност и към всички вас, които ще станете съпричастни към този наистина грандиозен празник.

От тази трибуна приветствам стотиците самодейци, които ще се включат във Фестивала на народното творчество в събота и неделя, чешмарите от Община Доспат и региона, всички онези, които ще се включат в турнирите по борба.

Скъпи съграждани,

Тук е мястото да благодаря на всички Вас, които със своя труд, упоритост и любов към родния град сте постигнали много успехи и сте прославили името на града ни на национално ниво. Пожелавам на всички онези, които живеят, работят и сътворяват новата история на града - здраве, много лични успехи и щастие.

УВАЖАЕМИ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОСПАТ,

Позволете ми в заключение да ви пожелая много здраве, щастие и благоденствие на вас и вашите близки и весело изкарване по време на празника.

Надяваме се, че програмата, която сме подготвили ще ви хареса и ще отговори на вашите очаквания. Съобразихме се с вашите желания за избора на изпълнители.

Благодаря Ви за доверието и подкрепата!

Нека да продължим заедно да градим бъдещето на Община Доспат!“

Приветствие към жителите и гостите на Община Доспат отправи евродепутатът Асим Адемов. Той беше възхитен от многото реализирани проекти в Община Доспат, от организацията на Празника и декларира подкрепата си към местното управление. Отправи пожелания за здраве към всички присъстващи.

Поздравителни адреси до Кмета инж. Елин Радев, жителите и гостите на Община Доспат пристигнаха от:

г-н Асим Адемов – член на ЕНП/ГЕРБ в европейския парламент;

г-жа Янка Такева – председател на съюза на българските учители;

г-н Мирослав Янчев – кмет на община Златоград;

г-н Боян Кехайов – кмет на община Неделино;

г-жа Силвия Георгиева изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България и от г-н Даниел Панов председател на УС на НСОБР;

г-н Николай Мелемов – кмет на община Смолян

г-жа Татяна Спасова – председател на Об Съвет Мизия;

г-жа Валя Берчева – кмет на община Мизия;

г-н Павлин Белчев – кмет на община Баните;

г-жа Елза Величкова – кмет на община Бобов Дол.

Празникът на Община Доспат се проведе в периода от 19 до 21 август, а по данни на МВР в трите дни броят на посетителите е достигнал 60 хиляди. Мащабното събитие е преминало без инциденти.

dospat

Вирни се горе