Кметът на Мадан подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за разработване на стратегия за периода 2023-2027г. на МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем“

Кметът на Мадан подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за  разработване на стратегия за периода 2023-2027г. на МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем“

По проекта се разработва СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 2023-2027Г. НА МИГ „КИЧИКА“-МАДАН-РУДОЗЕМ“ /СВОМР 2023-2027/, с цел бъдещо прилагане на територията на общините #Мадан и #Рудозем, кохерентна, с непрекъснати граници и на която територия, не е изпълнявана стратегия за местно развитие. Целевите групи, които ползват продуктите и въздействията, генерирани чрез реализацията на проекта са представители на местните власти, НПО, местни предприемачи, както и цялото население на територията на МИГ "КИЧИКА" - общините Мадан и Рудозем (област Смолян).

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА СА:

Да се подпомогне процеса за подготовка на СВОМР 2023-2027, която да даде възможност за бъдещото и финансиране от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Да се информира местното население, относно възможността за финансиране на СВОМР 2023-2027 по повече от един фонд и за възможностите за бъдещото и прилагане на територията на МИГ;

Да се насърчи активното включване на местното население в разработването на СВОМР 2023-2027 и да се акумулира заинтересованост за бъдещото и прилагане на местно ниво;

Да се осигури функциониране на МИГ на местно ниво с местни лидери и екипи, притежаващи умения и капацитет за активно участие по време на разработване на СВОМР 2023-2027, включително за работа с местната общност и в рамките на местното партньорство, както и за бъдещото и прилагане в съответствие с актуални условия, изисквания и законодателство на европейско, национално и местно ниво.

Договорът е от изключителна важност, тъй като представлява своеобразна стъпка към одобряване на стратегията за ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, чрез реализацията, на която ще се подпомагат проекти на малкия и среден бизнес на територията на двете общини.

"Нашата цел е да се развива местният потенциал и преди всичко сме съсредоточени върху това, да бъдем в помощ на малкия и среден бизнес, за да останат хората тук, по родните си места, където да развиват бизнеса си и да се създават нови работни места", посочи кметът на община Мадан Фахри Молайсенов.

Вирни се горе