Кметът на Доспат: Разкриваме нови работни места и стартираме много проекти

Кметът на Доспат: Разкриваме нови работни места и стартираме много проекти

В Община Доспат се разкриха общо 10 работни места през лятото, каза кметът на Общината инж. Елин Радев. Девет от работните места са по Регионалната програма за заетост. По същата програма безработни лица бяха назначени към всички кметства. А по Програма „Старт в кариерата“ беше назначено едно лице с висше образование към отдел „Финанси“. Наред с това Общината стартира изпълнението на много проекти, допълни кмета на Община Доспат. Ето и проектите, изпълнението на които започва: Реконструкция и цялостно асфалтиране на площада пред Кметството в с. Барутин и улица „Бор“ в гр. Доспат по ПРСР 2014 -2020 г. по МИГ „Високи Западни Родопи“. Двата обекта се изпълняват по административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и са на обща стойност 97 697,70 лева без ДДС. Договорът е тристранен и е между ДФЗ-РА, МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” и бенефициента община Доспат. Друг обект, който започваме е „Изграждане на подпорна стена за укрепване на свлачищен участък по общински път Барутин – Бръщен при км. 10+ 600 на стойност 315 000 лева от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Започваме и изграждането на дребна туристическа инфраструктура – беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край яз. Доспат, в имот с идентификатор 23025.195.40, гр. Доспат. Проектът е по Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.012 – МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ и е на стойност 146 642.40 лева. Проектът предвижда изграждане на дребнo мащабна туристическа инфраструктура – беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край язовир Доспат: – осмоъгълна беседка за отдих; – двойна покрита пейка с маса за отдих; – кошче за отпадъци; – свободно стояща камина за барбекю на открито; – паркинг за посетители за 4бр. автомобили, който обслужва обособено място за пикник; – алея с ширина 1,2м, свързваща паркинга за посетители с поставените обекти. Проектът цели повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности в РТ. Включено е изпълнението на СМР, както и авторски и строителен надзор по проекта. Планирани са и задължителни разходи за публичност и визуализация, както и изпълнените предварителни разходи за изготвянето на технически проект и за подготовка на проект. Проектът цели повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности. За нас много важен е проекта, при който ще бъдат построени общо три спортни площадки в населените места с. Змеица, с. Барутин и с. Бръщен. Проектът е на обща стойност от 391 042.10 лв. и е по Програмата за развитие на селските райони чрез “Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ – под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Подобектите са: – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. Барутин, община Доспат“; – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат“; – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат“ Предвидени са и съпътстващи разходи, в т.ч.: разходи за подготовка и управление на проекта, разходи за строителен надзор и авторски надзор, разходи за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически“. Дейностите по проекта са свързани с изграждането на три многофункционалните игрища, които ще се използват за няколко вида спортни игри – футбол на малко поле, баскет бол и волейбол. До края на 2021 година ще бъде пуснат в експлоатация Новия градски център в Доспат съобщи кметът на Община Доспат. Ще продължим да изпълняваме програми и проекти, които водят до едно – по-доброто бъдеще на жителите на Община Доспат, каза още кмета инж. Радев.

Вирни се горе