Кметът на Доспат подписа договор за проект по опазване на околната среда и водните площи

 Кметът на Доспат подписа договор за проект по опазване на околната среда и водните площи

На 27.01.2021г в качеството си на бенефициент, кметът на Община Доспат инж.Елин Радев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство, по процедура за подбор на проектни предложения Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство.

Наименованието на проекта е „Опазване на околната среда, превенция на замърсяването на водните площи и ограничаване на бракониерството на територията на Община Доспат” и е насочен към превенция и опазване на рибните ресурси/борба с бракониерството/ и опазване на околната среда, намаляване на броя на посегателства над видовете риби/рибните ресурси в изкуствените и естествените водни екосистеми, намиращи се на територията на Община Доспат и изграждане на информирана и активна маса от местни доброволчески екипи чрез активното участие и ангажираност на Община Доспат, с подкрепата на структурите на Сдружение на ловците и риболовците Доспат. Предложението включва обучение на доброволци, за да провеждат акции, свързани с намаляване на замърсяването на водните обекти и намаляване и превенция на бракониерството на територията. Ще се осигурят подходящи технически средства – патрулна лодка, дрон, фотокапани, термовизионна камера, бинокли и други, които да направят възможно адекватно противодействието на нарушителите. В рамките на проекта и след неговото приключване ще се извършват регулярни наблюдения от доброволци на общината и сдружението, които при взаимодействие с отговорните институции ще доведат до ограничаване на замърсяването на водните обекти и загуба на биоразнообразие въвличайки местната общност в дейности по опазване на околната среда на територията на МИРГ. Този проект цели разрешаване на конкретни проблеми за ограничаване на негативните последствия от нерегулирания риболовен туризъм (бракониерство), постигане на устойчиво ползване на рибните ресурси и развитие на устойчив туризъм на територията на Рибарската област и по конкретно на територията на община Доспат.Тези проблеми са идентифицирани и в общинския план за развитие на община Доспат през изтичащия планов период. Местната икономика се базира основно на природо-климатичния потенциал на територията. В този смисъл съхраняването на водните и рибни ресурси и биоразнообразието е ключово и за съхраняване на имиджа на Рибарската област и привлекателността й за туристи, както и за развитието на потенциала й. Конкретните подцели на проектното предложение са свързани с: – намаляване и ограничаване на бракониерството чрез въвеждане на иновативни и ефективни методи за охрана на водоемите, въвличайки местната общност в този процес; – въвличане на местните заинтересовани страни в дейности по опазване на околната среда на територията; – изграждане на работещ механизъм между институциите имащи отношение към устойчивото стопанисване и възстановяване на рибните ресурси, структурите на местната власт и гражданските организации; По време на проекта ще се привлекат доброволци, които ще участват в екипи за наблюдение и превенция на бракониерството и замърсяването на водните обекти, както по време на неговото изпълнение, така и след неговото приключване. Проектът цели да повиши популярността на региона като привлекателна дестинация за риболовен туризъм, която ще увеличи местната подкрепа за защита на рибните ресурси и околната среда и ще добави стойност към съществуващи местни туристически продукти.

Одобреният бюджет е 95 393.38 лв., която представлява 100% от общите допустими разходи за изпълнение на проекта, от които 85% в размер на 81 084.38 лв. се осигурява от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 15 % в размер на 14 309. 00лв. от държавния бюджет на Република България.

Вирни се горе