Кметът на Доспат инж. Елин Радев подписа договор на стойност 5 445 626, 95 лева

Кметът на Доспат инж. Елин Радев подписа договор на стойност 5 445 626, 95 лева

Кметът на Доспат инж. Елин Радев подписа договор на стойност 5 445 626, 95 лева в Държавен фонд „Земеделие” за ремонт на водопроводната мрежа

Изпълнението на проекта ще задоволи потребностите на населението за подобряване на водоснабдителната инфраструктура в няколко населени места с 5 855 жители.

Това е почти 70% от цялото население, живеещо в общината.

По проекта ще се прави реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Доспат.

Дейностите на проекта предвиждат да се подменят улични водопроводи в селата Късак, Змеица, Бръщен, Любча и Црънча и ще се реконструират три довеждащи водопровода от м. „Кървав дол” до с. Барутин, за с. Змеица от СШ „Бял Дунав“, и допълнително водоснабдяване на с. Бръщен от м. Заставата.

Целите на проекта са подобряване условията за живот и околната среда в Община Доспат чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура и подобряване качеството на подаваната в населеното място питейна вода.

Стремежът е чрез подмяна на водопроводната мрежа значително да се намалят нерегламентираните загуби на вода и намаляване на експлоатационните разходи по поддръжка на водопроводната мрежа.

Ползите за населението и значението на проекта за местната общност като цяло се изразяват в:

–създаване на оптимална жизнена среда, чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда;

–достъп до качествени водоснабдителни услуги;

–реконструирана водоснабдителна мрежа с по-малки загуби на вода и сравнително по- ниски цени за водата;

–създадени благоприятни условия и възможности за привличане на инвестиции, както вътрешни (местни) така и чуждестранни за развитие на индустрията и туризма;

–развиване на икономическата активност на населението и повишени нива на заетост;

–предимствата на ареалите от селски тип са свързани с липсата на шум, характерен за големите градове, отсъствието на транспортна натовареност и по-малко произ водства замърсяващи въздуха, големи зелени площи и горски територии за отдих и почивка. Това със съчетание прави привлекателни селските райони, от гледан точка на търсенето и закупуването на имоти в тях;

–сравнително по-висок жизнен стандарт свързан с по-високи нива на доходи на населението.

Проектът ще се изпълнява в срок до 36 месеца, съобщават от Община Доспат.

Вирни се горе