Кметът на Доспат Инж.Елин Радев откри компостираща инсталация

Кметът на Доспат Инж.Елин Радев откри компостираща инсталация

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев откри официално компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци за общините от РСУО – Доспат. На събитието присъстваха представители от съседни общини, кметове на населени места от общината, служители от Общинска администрация.

Проектът е реализиран с финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., от Европейския фонд за регионално развитие, от националния бюджет и с участието на бенефициента. Общата инвестиция е в размер на 9 654 503,76 лв., от които:

–6 198 106,87 лева ( шест милиона сто деветдесет и осем хиляди сто и шест лева, осемдесет и седем стотинки) от Европейския фонд за регионално развитие;

–1 093 783,57 лева (един милион деветдесет и три хиляди седемстотин и осемдесет и три лева и петдесет и седем стотинки) национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

–830 063,72 лева (осемстотин и тридесет хиляди шестдесет и три лева и седемдесет и две стотинки) собствен принос на Бенефициента;

–1 532 549,60 лева (един милион петстотин и тридесет и две хиляди петстотин четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки) недопустими разходи.

Основните цели, които ще се постигнат с реализирането на този мащабен проект са в унисон с изискванията на Националния план за управление на отпадъците и Общинските програми за управление на отпадъците , а именно:

1.С въвеждането в експлоатация на компостиращата инсталация ще бъдат оползотворявани всички зелени отпадъци за производство на компост и неговото реализиране за подобряване почвата на обработваемите площи.

2.С въвеждането на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци ще се отделят четири фракции:

–Метали

–Пластмаси

–Стъкло

–Хартия и картон

Тези отпадъци, веднъж правилно третирани ще бъдат връщани за рециклиране и повторна употреба – така наречената кръгова икономика. По този начин почти наполовина ще бъде намален обема на битовите отпадъци , които ще се депонират в депото и ще бъде удължен неговия експлоатационен период. Реализирането на проекта ще доведе до намаляване количествата на депонираните отпадъци,опозотворяване на 100% на зелените отпадъци,реална възможност за отпадане на отчисленията по чл.64 ,ще има и социален ефект,тъй-като ще бъдат разкрити 12 постоянни нови работни места и не на последно място в общините от регионалното сдружение ще бъдат създадени предпоставки за опазване на околната среда в по-големи мащаби.

Вирни се горе