Кметът на Девин подписа два договора с Държавен фонд "Земеделие"

Кметът на Девин подписа два договора с Държавен фонд "Земеделие"

На 14.05.2019 г.в София, в Държавен фонд " Земеделие ", кметът на община Девин Красимир Даскалов подписа два договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка – 7.2 " Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ". Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

“Двата проекта са финансирани със 100 % безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, което е демонстрация на европейската солидарност . Община Девин изготви и кандидства с проект за Реконструкция на ул. “ Гимназиална “ в отсечката до моста за гробищния парк , на стойност 927 798, 21 лв. и проект за изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в кв. Настан, на стойност 96 862,97 лв. За наша радост , благодарение на добрата работа на екипа от специалисти и експерти от общинска администрация и двата ни проекта бяха одобрени.”, коментира кметът на община Девин.

Вирни се горе