Кметът Мелемов спечели делото срещу решението на КЕВР за драстичното поскъпване на водата

Кметът Мелемов спечели делото срещу решението на КЕВР за драстичното поскъпване на водата

Тъй като това дело касаеше увеличението на водата през 2023 г., кметът обжалва и последвалото ново увеличение от 1 януари т.г. Предстои по това дело да се насрочи съдебно заседание

С Решение № 362 от 12.01.2024г. по дело № 1122/2023г. на Административен съд – София град е отменено Решение Ц-32/30.12.2022 г. на КЕВР в частта му по т. 23, отнасящи се до увеличение на цената на водата от 01.01.2023 г., която гражданите на Община Смолян заплащаха на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Смолян през изминалата година. Припомняме, че кметът Николай Мелемов внесе жалба срещу решението на КЕВР от 30 декември 2022 г. с което цената на водата в Смолянско поскъпна до 4,62 лв. за кубик от началото на месец януари, 2023 г. В жалбата кметът твърдеше, че решението е незаконосъобразно и постановено при съществени процесуални нарушения. Според него изложените от ВиК - Смолян мотиви за увеличение на водата са бланкетно изложени, без да става ясно какво точно налага драстичното поскъпване.

С посоченото решение съдът изцяло приема застъпената теза на кмета и връща преписката на КЕВР за ново произнасяне при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона. В решението на съда се посочва, че от страна на КЕВР са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, които го опорочават и следва да се отмени. С отмененото решение се оказва, че увеличението на цената на водата е незаконосъобразно и в случай, че решението влезе в сила, то ВиК – Смолян следва да върне надвзетите суми на гражданите.

С Решение № Ц - 29 от 22.12.2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране последва ново увеличение на водата от 01.01.2024г., което решение отново е обжалвано пред Административен съд-София град от страна на Кмета на Общината, за което предстои насрочване на съдебно заседание.

Вирни се горе