КМЕТЪТ МЕЛЕМОВ ПОДАДЕ ЖАЛБА ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –СОФИЯ, С КОЯТО ИСКА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕТО НА КЕВР ЗА ЦЕНАТА НА ВОДАТА В СМОЛЯН

КМЕТЪТ МЕЛЕМОВ  ПОДАДЕ ЖАЛБА ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –СОФИЯ, С КОЯТО ИСКА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕТО НА КЕВР ЗА ЦЕНАТА НА ВОДАТА В СМОЛЯН

Решението обжалват и оспорват пред същата инстанция и общински съветници от ОбС –Смолян

Кметът Николай Мелемов подаде жалба до Административен съд -София град, с която иска отмяна на решението на КЕВР за цената на водата в Смолян. В нея той настоява решението да бъде обявено за незаконосъобразно, тъй като Общината и гражданите на Смолян са персонално засегнати от него, а дружеството ще генерира и свръхпечалба от 3 млн.лв.

Цената за водата от 01.01. 2023 г. е повишена с почти 100 процента, спрямо цената до 30.09.2022 г., което не обосновава социалната поносимост за ползвателите на услугата.

В жалбата Мелемов посочва: „В качеството ми на Кмет и законен представител на община Смолян, която е член на Асоциация по Вик Смолян, както и като жител на гр. Смолян и потребител на ВиК услуги в обособената територия, твърдя че за мен е налице пряк и непосредствен правен интерес от обжалване на решението на КЕВР .

Считам, че Решение № Ц - 32 от 30.12.2022 г. на Комисията, в обжалваната му част е незаконосъобразно и постановено при съществени процесуални нарушения, при неспазване на материалния закон и несъобразяване с целта на закона, поради което моля Административен съд – София – град да обсъди доводите, които се излагат в жалбата, да прецени представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и да извърши проверка на оспорения акт в съответствие с разпоредбата на чл. 168, във връзка с чл. 146 от АПК.“

На първо място кметът намира мотивите на оспорения административен акт, с който се увеличават цените на ВиК услугите предоставяни от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян за бланкетно изложени, като същите не позволяват на заинтересованите лица да формират убеждение, какво точно налага толкова драстичното увеличение на ВиК услугите в сравнение с предходните години. Тоест правото на защита на потребителите е нарушено поради неясни и субективни критерии за изчисляване, водещи до двойно увеличение на ВиК услугите считано от 01.01.2023 г.

Мелемов счита, че са на лице нарушения на административно-производствените правила при постановяването на оспорения акт, като е ограничено правото на част от заинтересованите лица да изразят своите становища, включително и да представят необходими доказателства, като наред с това решението на регулаторния орган е взето при липса на обективна преценка на заявленията и очевидно бланкетно и чисто субективно обсъждане на възраженията и становищата на друга част от заинтересовани лица.

Според него цялата процедура по одобряване на Бизнес плана на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян за регулаторен период 2022 г. – 2026 г. е опорочена, защото закона изисква и при първоначалното разглеждане на Бизнес плановете на операторите и при последващо такова след евентуалното им изменение в рамките на административното производство задължително съгласуване от Асоциациите по ВиК.

При постановяване на оспореното решение и по-конкретно в частта по точка 23, с която се одобряват цени на ВиК услуги за 2023 г. в област Смолян, некоректно и неточно е приложен показателя „Инфлация“, на база некоректно тълкувана информация от Националния статистически институт (НСИ) за съотносимата за периода инфлация.

В конкретния случай, периодът за който се отчита инфлация в оспорената част от решението е 2 месеца – октомври 2022 г. и ноември 2022 г., в размер на 1,622% (Стр. 81 от решението).

Възможността такава инфлация да повлияе на разходите на дружеството-ВиК оператор е минимална, с оглед преди всичко на периода, за който се прави изменението - два месеца.

Наред с това е на лице противоречие с целта на закона чрез нарушението на чл. 6, ал. 1 от АПК, за съизмеримостта и чл. 4, ал. 1, т. 6 от Закона за воодснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/, установяващ правилото за балансиране на интересите на В и К операторите и потребителите.

В жалбата се оспорва и обосноваността на извършения анализ за "социална поносимост", извършен по реда на чл. 29, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги /НРЦВКУ/, за който анализ са ползвани данни от изследване на НСИ, които утежняват положението на потребителите.

Допуснати са нарушения на административно-производствените правила, които го опорочават. Решението е постановено от регулаторният държавен орган, при неспазване на всички приложими материално-правни разпоредби и при неправилно установяване на относимите факти и обстоятелства, както и при непълно и некоректно съобразяване с целта на закона.

Мелемов счита, че в случая е налице важен държавен или обществен интерес с оглед нормата на чл. 3, ал.1 от ЗРВКУ, съгласно която, водата за питейно-битови нужди е призната за основна жизнена потребност.

На база на новоодобрените с Решение № Ц - 32 от 30.12.2022 г. на КЕВР, в частта по точка 23, цени за ВиК услуги, ВиК оператора е предвидил да генерира приходи от около 15 милиона лева на година, а в същото време според разчетите заложени в бизнес плана, за нормалното функциониране и издръжка на дружеството са необходими около 12 милиона лева. Тоест на база некоректно изчислените нови цени, формирани при порочно проведена процедура се очаква дружеството да реализира около 3 милиона лева на година свръхпечалба за сметка на потребителите, което кмета счита за накърняващо обществения интерес на ползвателите в обособената територия и утежняващо тяхното социално положение.

Във връзка с всички аргументи посочени в жалбата, Мелемов моли Административен съд - София град, да постанови решение с което да отмени Решение № Ц - 32 от 30.12.2022 г. на КЕВР, в частта по точка 23 (страница 98), като незаконосъобразно, на основание чл. 146, т. 3, 4 и 5 от АПК, поради съществено нарушение на административно производствените правила, материална незаконосъобразност и противоречие с целта на закона и на това основание да върне административната преписка на КЕВР, за ново произнасяне, съобразно указания по правилното тълкуване и прилагане на закона, водещи до съществено намаляване на цените на ВиК услугите за обособена територия Смолян в сравнение с първоначално утвърдените и недопускане реализирането на свръхпечалби за оператора за сметка на потребителите на ВиК услуги.

Решението обжалват и оспорват пред същата инстанция и общински съветници от ОбС –Смолян, съобщи председателят на местния парламент Ангел Безергянов.

Вирни се горе