МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД”

О Б Я В А ЗА ПРИЕМ

на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Наименование на процедурата:

BG06RDNP001-19.632- МИГ Кирково – Златоград,

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Основна цел – повишаване конкурентоспособността на земеделието в Община Кирково и Община Златоград и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

Специфични цели:

насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

опазване на компонентите на околната среда;

спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства;

насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани (с изкл. на малки земеделски стопани, съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г.).

Допустими кандидати:

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица с адрес и седалище на територията на МИГ, които към датата на подаване на проектното предложение са:

1.Земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство 2 000 евро.

2.Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.

 1. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1и т.2.

Допустими дейности:

Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;

Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;

Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата; Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.

Допустими разходи:

I. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, включващи следните видове разходи за:

 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг (изм. Анекс №4 от 18.06.2020);

 5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по под-мярка 6;

 7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

 8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение №3 от ПМС № 161 за определяне правила и координация между УО на Програмите и МИГ/МИРГ, във връзка с изпълнение на подхода ВОМР за периода 2014-2020 г. (изм. Анекс №4 от 18.06.2020);

 9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

II. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ,

 1. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

 2. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

 3. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, включващи:

 1. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти – тези разходи не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проекта по т.1-12 от Раздел 14 „Категории разходи, допустими за финансиране; Освен това, разходите за консултации, включващи разработване на бизнес план, предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проекта по т.1-12 от Раздел 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ .

Периоди за прием:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Първи прием

Начало на приема: 08.04.2022г.

Краен срок :

20.06.2022 г.- 17:00 ч.

Втори прием – (при наличие на остатъчни средства след първи прием)

Начало на приема: 01.10.2022 г.

Краен срок :

30.11.2022г. – 17:00ч.

Бюджет за процедурата:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за приема: 231 956,00 лв

Минимален и максимален размер на допустимите разходи и финансовата помощ, предоставяна за един проект, процент на финансиране:

Финансови параметри и интензитет

За кандидати с размер на стопанствата от 8000 и над 8000 евро СПО:

Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 20 000 евро.

Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 100 000 евро.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – левовата равностойност на 25 000 евро.

Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава в случаите по т. 10.1 от Раздел 10 “Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване., а именно:

За проекти представени от млади земеделски стопани (когато заявлението за подпомагане е представено от кандидат на възраст от 18 до 40 ненавършени години към датата на кандидатстване за финансова помощ.) финансовата помощ се увеличава с 10 %;

За интегрирани проекти финансовата помощ се увеличава с 10 %;

За проекти свързани със сливания на организации на производители финансовата помощ се увеличава с 10 %;

За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %;

За проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10

ЗП финансовата помощ се увеличава с 10 %;

За проекти за колективни инвестиции, представени от над 10 ЗП и/или групи/организации на производители финансовата помощ се увеличава с 20 %;

За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %;

За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г. финансовата помощ се увеличава с 15 %.

Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999,99 евро вкл СПО:

Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 1 250 евро.

Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 15 000 евро. Финансовата помощ е в размер на 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % в следните случаи:

За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;

За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;

Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80%.

За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка“, класирането ще се извърши по следния начин (на основание Решение № ОС-2-15/21.03.2019): Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по първи приоритетен критерий №3 «Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства». В случай че проектните предложения отново имат равен брой точки, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по втори приоритетен критерий №7 „Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС”.

Лице за контакт от МИГ Кирково – Златоград:

Експерт по прилагане на СВОМР – Юлия Бойчева, 0879 000593

електронната поща на МИГ mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020government.bg

 • на електронната страница на МИГ Кирково – Златоград на интернет адрес http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com (Раздел Прием на проекти)

 • в офисите на МИГ в гр. Златоград и Кирково;

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Кирково-Златоград.

Повече подробности:

https://zlatograd.bg/aktualno/novini/mig-kirkovo-zlatograd-obyavyava-priem-na- proektni- predlozheniya-2139

Вирни се горе