Извършена бе проверка относно ремонта и реконструкцията на Планетариума

Извършена бе проверка относно ремонта и реконструкцията на Планетариума

На проведено заседание на Комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, назначена в Областна администрация – Смолян бе разгледано писмо относно ремонт и реконструкция на Планетариума в гр. Смолян. Във връзка със същото със заповед на Областен управител на област Смолян бе назначена комисия от служители на Областна администрация – Смолян, която да извърши проверка на място относно изложеното в писмото, съобразно правомощията на областния управител, в присъствието на представител на ръководителя на проекта. От съставения на проверката протокол се установява, че в сградата на Планетариума е работено, но в момента на проверката не се извършват СМР на строежа. Така постъпилото писмо е изпратено до Кмета на Община Смолян, Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Смолян и до Главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разглеждане по компетентност, съобразно правомощията на посочените органи, като отговори в администрацията са постъпили от Началника на РДНСК – Смолян и Заместник-министъра и ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 на МРРБ, а отговор от Кмета на Община Смолян не е постъпил. С последващо писмо от Кмета на Община Смолян е поискано да изпрати документация, съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, но в дадения със същото 3-дневен срок изисканата информация не е изпратена. Извършена е повторна проверка на място от служители на Областна администрация – Смолян в сградата на Планетариума в гр. Смолян, за което е съставен протокол, като е установено, че на обекта се извършват строителни дейности и на място е имало около 15 броя строителни работника, за което е съставен снимков материал. В този смисъл и предвид това, че нямаме и не сме получили информация от Община Смолян дали е наличен Акт образец 11 за продължаване на спрения строеж, с поредно писмо е изискано Кметът на Община Смолян да ни уведоми какво е правното основание за продължаване строителната дейност в обекта. До настоящия момент отговор от кмета на общината не е постъпил. По отношение на провежданите по проекта обществени поръчки следва да се има предвид, че както е указано в отговора на Заместник-министъра и ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 на МРРБ, публикуването и провеждането на такива е в компетенциите на бенефициента – Община Смолян, в качеството му на възложител по ЗОП, като все още не е извършен последващ контрол на обществените поръчки за избор на изпълнител на дейности по ДБФП, предвид това, че по проекта не е постъпвало искане за междинно плащане с извършени разходи към изпълнител. От друга страна, след извършена справка в КЗК се установи, че по жалба № ВХР-971-22.05.2023г. на „КОНТРАКС“ АД процедурата за доставка на техника е обжалвана.

Вирни се горе