ИПИ: Най-ниска в областта е таксата за битови отпадъци в община Смолян

ИПИ: Най-ниска в областта е таксата за битови отпадъци в община Смолян

Най-ниска в областта е таксата за битови отпадъци в община Смолян, сочи мащабно изследване на Института по пазарна икономика

Най-ниска в областта е таксата за битови отпадъци в община Смолян- 3 промила, а в общините Доспат, Рудозем и Чепеларе ставката е в рамките на 6-7 промила. Това сочи изследване „Регионални профили: показатели за развитие 2015” на Института по пазарна икономика /ИПИ/. В него е посочено, че в област Смолян има няколко общини, които налагат висока такса върху битовете отпадъци – това са общините Неделино /18 промила/, Девин /16 промира/ , Мадан /13 промила/ и Златоград /11 промила/. Независимо от това местните данъци в общините на Смолянска област са сравнително ниски спрямо страната. По-високи данъчни ставки се наблюдават в община Чепеларе –данъкът върху недвижимото имущество на предприятията през 2015 г. и данъкът върху възмездното придобиване на имущество е 3 %. В областния център Смолян тези данъци са съответно 1,9 промила върху недвижимото имущество и 2,5 процента върху възмездното придобиване на имущество. Най-ниски ставки на тези данъци се наблюдават в общините Мадан и Златоград.

Според същото изследване усвояването на европейски средства от общините изостава спрямо средните темпове за страната, като общо изплатените средства достигат близо 53 млн.лв. към 31 януари 2015 г. Съотнесени към населението, най-добрите примери за усвояване на европейски фондове в областта са общините Смолян / 28 млн.лв./, Рудозем /5 млн.лв./ и Борино /1,7 млн.лв./. Общините в област Смолян изостават по отношение на предоставяните услуги по електронен път и обслужването на „едно гише”. По отношение електронните услуги през 2015 добре се представят общините Баните и Смолян, докато при обслужването на „едно гише” добрите примери са в общините Чепеларе и Баните. Изследването съдържа актуални социални икономически профили на 28-те области, въз основа на 63 индикатора, както и клъстерен анализ, който групира регионите според техните сходства и различия. Изследването търси отговор на въпроса какво прави един области относително по-развити или проспериращи, а други по-бедни и изоставащи. Анализите стъпват върху: 58 статистически показателя за социалното и икономическо развитие на областите; 6 социологически изследвания сред бизнеса и гражданите, представителни на областно ниво; Над 700 заявления по реда на ЗДОИ до всички общини; 6 регионални и 3 национални кръгли маси. Десетки регионални срещи с представители на местния бизнес, администрация, медии и общественици, както и Дългогодишно сътрудничество с БТПП, НСИ, НСОРБ и други организации. Изследването се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Вирни се горе