Инж. Асен Соколов е новият председател на Камарата на строителите в Смолян

Инж. Асен Соколов е новият председател на Камарата на строителите в Смолян

Отчетно-изборно събрание проведе Областното представителство в Смолян на Камарата на строителите на 16.09.2022г. Наред с представителите на строителни фирми от цялата Смолянска област, участваха всички членове на местното ръководство - Областен и Контролен съвет, а гост на събранието бе инж.Илиян Терзиев – председател на Управителния съвет на КСБ.

Владимир Кехайов – председател на КСБ, Областно представителство-Смолян в продължение на два мандата, откри и даде думата на инж. Терзиев за разяснение относно действията на централното ръководство по най-важните за строителния сектор въпроси. Присъстващите бяха запознати в детайли с целия процес на преговорите около методиката за индексация на договорите и др.

Последва дискусия от общ характер, на която представителите на строителните фирми обсъдиха наболелелия въпрос с нелоялната конкуренция, проблемите, които създава пред изрядните фирми, ситуацията в сектора и трудностите, които срещат в работата си.

След отлагане с един час Владимир Кехайов обяви дневния ред и разясни накратко процедурите за гласуване, които се спазват при провеждането на отчетно-изборни събрания в областните представителства на КСБ. Участниците пристъпиха към разглеждане на отчетните документи за дейността на председателя и Областния съвет при КСБ ОП-Смолян за периода 01.01.2021г. – 31.08.22г. Отчетите съдържаха всички по-значими събития, проведени в Областното представителство, обучения, срещи, семинари и др. Два акцента бяха изведени - активната обучителна програма, която областната структура реализира заедно със „Строителна квалификация“ЕАД и ползотворното сътрудничество с изданието на Камарата на строителите в България - вестник „Строител“. Специално място бе отделено на двете благодарствени писма от браншовата медия и обучителната организация на Камарата, с които бе откроен приноса на Владимир Кехайов в продължение на шестгодишното му ръководство.

След разглеждане на двата финансови отчета за разходваните средства в КСБ ОП-Смолян в съпоставка с перата от приетите бюджети на областната структура за 2021г. и осеммесечния период от 2022г., в доклада си председателят на Контролния съвет Милко Юруков предложи председателя Владимир Кехайов и членовете на Областния съвет да бъдат освободени от отговорност.

По т.7 и т. 8 от дневния ред присъстващите се обединиха в подкрепа на инж.Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ, а Владимир Кехайов за член на УС на КСБ.

С абсолютно единодушие събранието избра инж. Асен Соколов от фирма „Артстрой“ООД за новия председател на КСБ ОП-Смолян. „За мен това доверие е чест, но и голяма отговорност“ – коментира той. Беше разширен и състава на Областния съвет на КСБ ОП-Смолян от пет на седем човека, както следва:

Асен Соколов (за председател на Областния съвет), Валентин Кюлхански от „ВИК СТРОЙ“ ЕООД, Валентин Димитров от „ЮНИМЕКС“ООД, Владимир Кехайов от КРИС- МТ ООД, Георги Пепеланов от „ДАНИГМА“ ЕООД, Еди Русев от „Калвърт“ ЕООД и Кремен Красин от „КРАСИН“ООД.

Съставът на Контролния съвет е: Венцислав Гиритлиев – „ВЕНИГАЗ“ ЕООД, Здравко Здравков от „Ай Пи Зет“ ЕООД и Милко Юруков от „ТАЛАНТ-М“ ЕООД.

Събранието гласува предложението на Областния съвет да бъде удостоен Владимир Кехайов със званието Почетен председател на КСБ ОП-Смолян предвид приноса му, активната работа и постигнатите резултати през шестгодишния период на двата му мандата.

Вирни се горе