Инж. Асен Карабов присъства на среща за представяне на изведени дейности по стопанисване на горите със система за машинен дърводобив

 Инж. Асен Карабов присъства на среща за представяне на изведени дейности по стопанисване на горите със система за машинен дърводобив

Заместник-директорът на ЮЦДП инж. Асен Карабов присъства на среща с демонстрация за представяне на изведени дейности по стопанисване на горите със система за машинен дърводобив, която се проведе на територията на Югоизточно държавно предприятие-гр. Сливен. Събитието бе уважено от заместник-министърът на Министерство на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов, директорът на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев, представители на държавните предприятия, горски стопанства, национално представени браншови организации, Лесотехнически университет, водещи дърводобивни фирми и представители на производители на механизирана техника за добив на дървесен материал. Представител на ЮЦДП-Смолян бе и инж. Илия Симеонов-експерт-контрольор горскостопански дейности.

Присъстващите се запознаха на терен с начина, по който се извеждат отгледните сечи, напълно механизирано с харвестер и форвардер. Представени бе информация за това с колко се увеличава производителността на дърводобива, какви важни технологични проблеми се решават с използването на тези машини, а също и какви трудности се срещат при тяхното внедряване и употреба. Обсъдена бе и необходимостта от промяна на нормативната уредба във връзка с въвеждането на тези системи.

Вирни се горе