ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ В РАБОТАТА НА ТЕЛК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ В РАБОТАТА НА ТЕЛК

От 21.06.24 г. на основание изменения в Правилника за устройството и работата на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинската експертиза /ДВ бр.23 от 19.03.24 г./ настъпват промени в освидетелстването и преосвидетелстването на здравното състояние на нуждаещите се, които целят съкращаване на сроковете за изготвяне на експертните решения /ЕР/. На първо място се увеличава почти двойно броят на ТЕЛК в страната.

Необходимите документи, подготвени от личния лекар, а при липса на такъв от лекуващия лекар, се подават в Регионалната картотека на медицинската експертиза в гр. Смолян, в сградата на бившата Стоматология. Документите за преосвидетелстване трябва да се подадат три месеца преди изтичането на актуалното ЕР. В тридневен срок от внасянето на документите РКМЕ ги изпраща на ТЕЛК, определена от Електронната система за контрол на медицинската експертиза на случаен принцип, като за целта системата автоматично ще следи натоварването на всички комисии в страната. Промените отразяват и възможността да се ползва наличната в Националната здравно информационна система /НЗИС/ информация за целите на медицинската експертиза. Така например лицата вече няма да прилагат заверени копия на документи от консултации и изследвания, ако същите са налични в електронните здравни записи в НЗИС. Обменът на документи между Регионалните картотеки на медицинската експертиза (РКМЕ) и ТЕЛК, също няма да е необходим, когато информацията е налична в електронните здравни записи на лицата в НЗИС.

ТЕЛК определят дата за освидетелстването в срок до три месеца и я съобщават на лицето с писмо, с разписка за известие или по друг заявен път. При необходимост ТЕЛК изисква представяне на допълнителни изследвания и тримесечният срок започва да тече след получаване на всички необходими документи.

Освидетелстването става само по документи, а преглед ще се извършва само в ограничен брой случаи при определени обстоятелства.

Изготвеното експертно решение се изпраща от ТЕЛК до лицето по начин посочен в заявлението му – на място, по пощата, електронно. При несъгласие с ЕР, то може да бъде обжалвано пред Националната експертна лекарска комисия директно или чрез РКМЕ, в рамките на 14 дни от получаването му. В тази връзка общият срок за обжалване от всички заинтересовани страни ще бъде 14 дни, а не както до сега – 28 дни. При обжалване на решението на ТЕЛК, НЕЛК ще може да го отменя и връща за нова експертиза само веднъж, след което ще бъде задължена да се произнесе с решение. До сега възможността за връщане на експертизата от НЕЛК към ТЕЛК беше неограничен брой пъти.

Всички подробности относно процедурите и документите може да намерите на място в РКМЕ и на сайта на РЗИ-Смолян: https://www.rzi-smolyan.com/MD/md_rkme.html

Работно време на РКМЕ към РЗИ-Смолян:

с граждани всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Телефони за информация в РКМЕ:

0301/ 6-31-08 и 0878970248

Вирни се горе