Информация за напредъка на ГКПП „Рудозем-Ксанти” и подходен път” за 2020 г.

Информация за напредъка на  ГКПП  „Рудозем-Ксанти” и подходен път” за 2020 г.

ГКПП „Рудозем“ е готов на над 80% , прогнозите са до края на юни да бъде завършен

„Ако бъдат спазени сроковете в края на юни дейностите тук ще приключат, може в ранна есен пунктът да бъде отворен. От тук нататък зависи от много други фактори“, съобщи на строителната площадка Недялко Славов.

Обектът се състои от два подобекта (Път II-86 и ГКПП) разположени на територия с обща площ от 76 дка, която включва:

33 дка – територия за изграждане на подходния път в участък от км.134+000 до км. 134+660 т.с. до начало на площадката за ГКПП на Път II-86 и изграждане на паркинг с площ 2400 кв.м.;

37 дка за площадка на ГКПП, със средни размери 370х100 м. (в т.ч. подходния Път II-86 до пресечната точка с Р. Гърция при км. 135+066);

6 дка площадка за допълващи дейности и техническа инфраструктура.

„Пряк ангажимент на областна администрация е изграждането на граничния пункт и заедно с гръцката пътна агенция Егнатия одос и българската АПИ, сме бенефициенти в проекта, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество и дофинансира от Държавните бюджети на Гърция и България.Не крия, че се гордеем се с това, което правим на граничния пункт, тъй като този обект ни изправи пред много предизвикателства и се радвам, че те са на път да приключат успешно. Много от строителните дейности вече са завършени. Основни трудности през месеците имахме с изкопните и земните работи, тъй като възникваха доста непредвидени неща, които трябваше да се решават и коригират в хода на строителството“, каза Недялко Славов.

Подходният път в участък от км.134+000 до км. 134+660 е с ширина 10 м. и включва две ленти за движение в посока Р. Гърция и една в посока Р. България, както и банкети по 1,5 м.

В участък от км. 134+660 до км. 135+066 (площадката за ГКПП) – транспортната инфраструктура се обособява с по четири ленти на движение в двете посоки „входящи” и „изходящи”. Лентите са предвидени: 1 брой за тежкотоварни автомобили, 2 броя за леки автомобили и 1 брой за автобуси, със съответните технически габарити. Обща средна ширина е по 25 м. в посока, като включва асфалтовите ленти и островните тротоари.

На площадката за ГКПП се разполагат и:

Двуетажна административна сграда с разгъната площ 890 кв.м, където са разположени административна част за ГД ”Гранична полиция”, административна част за Агенция „Митници” и свързваща част;

Двойни кабини за гръцки и български гранични служители – 6 броя , кабини за митнически контрол – 8 броя и по една двойна кабина-пропуск в двата края на площадката ;

Метална покривна конструкция (навес) с площ на покритието 3335 кв.м. –покривайки почти изцяло пътните платна, островните кабини и двуетажната административна сграда. Покривната конструкция се състои от стоманени колони и главни носещи стени;

Хале за щателна митническа проверка с площ 570 кв.м. и средна височина 6,00 м.

Осова автомобилна везна в лентите за тежкотоварен трафик – по един брой в двете посоки вход-изход;

Граничен здравен контрол с площ от 43 кв.м., включващ лекарски кабинет и изолатор;

Обществени тоалетни – сектор „излизащи” и сектор „влизащи” – 158 кв.м.;

Паркинг за гръцките служители

Площадката за допълващи дейности и техническа инфраструктура включва подземен резервоар за вода и противопожарни нужди с помпена станция, трафопост и дизел агрегат, изгребна яма, стълба с пасарелка, паркинг за българските служители.

Предстои завършването на части – Архитектура, Електрическа, ВиК, ОВиК, Пожарна безопасност, Ограничителни системи, знаци и маркировка, Паркоустройство, Оборудване и обзавеждане.

Своевременно се изготвя документацията съгласно изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

Протоколите за отчитане на строително-монтажните работи са изготвени подробно, както с междинно отчитане така и с натрупване и оставащи дейности и финансиране – по Gross Bo и по Национално финансиране.

Поддържа се постоянен контакт с всички участници в строителния процес – възложител, строител, строителен надзор, авторски надзор. Седмично се провеждат работни срещи на участниците в строителния процес, като се канят или уведомяват представители на заинтересуваните институции – МРРБ, Агенция „Митници”, РД „Гранична полиция”, Агенция „Пътища”, ЮЦДП, РС ПАБ, Електроразпределение „Юг”, БТК, „ВиК” ЕООД, Община Рудозем и др.

Стана ясно още, че Агенция „Митници“ е назначила за пункта 12 нови служители, а в момента текат конкурси за 60 нови гранични полицаи.

В непрекъснат работен режим сме със Секретариата в Солун – Р. Гърция по Проекта с акроним „CrossBo“ по Програма за сътрудничество INERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”, посочи Славов.

Вирни се горе