Информация от Община Смолян по повод изграждането пилон на Рожен

Информация от Община Смолян по повод изграждането пилон на Рожен

По повод запитвания от медии и граждани какви разрешителни е издала Община Смолян за изграждането на пилон в местността Рожен информираме, че имотът е частна собственост на Сдружение "Рожен - наследство в бъдещето". Издадено е разрешение за поставяне от главния архитект на Община Смолян по реда, разписан в Раздел ІХ "Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане" към Глава ІІІ на ЗУТ "Устройство на териториите и поземлените имоти" - чл. 56 от ЗУТ и Наредба № 16 за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ, за рекламите, информационните и монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян. За фундамента е издадено разрешение за строеж № 56 от 07.06.2023г., като при издаването на посочените разрешителни са спазени установените законови разпоредби, представено е решение на комисията по чл.17, ал.1, т. 1 от ЗОЗЗ и становище - съгласие от страна на Областна дирекция земеделие – Смолян. Следва да се посочи, че при издаването са спазени всички установени законови норми съгласно ЗУТ и останалите приложими подзаконови разпоредби.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе