Информация до широката общественост

Информация до широката общественост

РДГ Смолян провежда консултации по задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област (ОПРГТ) Смолян.

В съответствие с изискването на чл. 19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви информираме, че заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на ОПРГТ на област Смолян е публикувано на интернет страницата на Регионална дирекция по горите Смолян, на електронен адрес:

http://www.smolian.iag.bg/news/lang/1/id/14823/display за срок от 20 календарни дни.

Становища и препоръки от гражданите, заинтересованите страни и третите лица, които има вероятност да бъдат засегнати при реализация на ОПРГТ и извършването на екологичната оценка се изпращат на ел. адрес: rugsmolian@iag.bg или адреса на РДГ Смолян: гр. Смолян, ул. Първи май № 2, на вниманието на инж.Кисьова.

РДГ Смолян изготвя Областен план за развитие на горските територии на област Смолян. Областните планове представляват стратегически документи, чрез които ще се извършва планирането на горско-стопанските мероприятия на областно ниво за следващите 10 години. Текста и графичния материал към на проекта за план може да бъде намерен на уеб – страницата:

https://www.oprgtsmolyan.net/.

Вирни се горе