ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СХЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СХЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

При засилен обществен интерес в периода 12 - 15 март 2024 г. на територията на Община Смолян се проведе

Информационна кампания за популяризиране на

схеми за разделно събиране на отпадъци.

Кампанията беше реализирана по следния график:

12 – 13 март 2024 г.: Читалище „Христо Ботев-1871“/ с. Момчиловци

13 – 14 март 2024 г.: Сесийна зала на община Смолян / с. Смилян

14 – 15 март 2024 г.: Читалище „Кирил Маджаров-1866“ / с. Търън

В събитията участваха редица заинтересовани граждани, които бяха запознати с основните методи за разделно събиране на три типа отпадъци: биоразградими отпадъци, строителни отпадъци и излезли от употреба гуми, както и с начините за тяхното рециклиране и повторно използване. Представени бяха практически насоки за компостиране на биоразградими отпадъци в домакинствата като на желаещите лица бяха раздадени безплатни домашни компостери. Повишена беше осведомеността на лицата по отношение на полезните приложения на отпадъците вследствие на тяхната повторна употреба.

Събитието е организирано от община Смолян в изпълнение на проект № BGENVIRONMENT- 3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.“.

В резултат от изпълнението на проекта, с активното участие на всички жители на общината, ще бъдат постигнати следните цели, които ще подобрят в значителна степен качеството на околната среда:

схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата ще бъде въведена в община Смолян, която ще обхване 150 домакинства;

схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци ще бъде въведена в община Смолян и по този начин ще бъде предотвратено депонирането на около 100 т. строителни отпадъци през първата година след края на проекта;

схема за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от излезли от употреба гуми ще бъде въведена в община Смолян като така ще се предотврати депонирането на около 17 т. такива отпадъци през първата година след края на проекта.

Вирни се горе