Информационна кампания за популяризиране на схеми за разделно събиране на отпадъци ще се проведе в Смолян

Информационна кампания за популяризиране на  схеми за разделно събиране на отпадъци ще се проведе в Смолян

campt

В периода 12 - 15 март 2024 г. в гр. Смолян ще се проведе Информационна кампания за популяризиране на схеми за разделно събиране на отпадъци. Кампанията ще се проведе по следния график:

Читалище „Христо Ботев-1871“, бул. „България“ 80 (Кампанията стартира в 14:00 ч. на 12 март и продължава от 10:00 ч. на 13 март)

Сградата на Община Смолян (Кампанията стартира в 14:00 ч. на 13 март и продължава от 10:00 ч. на 14 март)

Читалище „Кирил Маджаров-1866“, квартал Устово, пл. „Възраждане“ 1 (Кампанията стартира в 14:00 ч. на 14 март и продължава от 10:00 ч. на 15 март)

Събитието се организира от Община Смолян в изпълнение на проект № BGENVIRONMENT- 3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.“.

Основната цел на проекта е подобряване на управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс чрез реализиране на схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, прилагайки принципите на кръговата икономика и използвайки ноу хау от норвежките партньори. Схемите в обхвата на проекта включват:

• разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци,

• разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци и

• разделно събиране и рециклиране на излезли от употреба гуми на територията на Община Смолян.

Събитието е отворено за всички, желаещи да се включат!

Очакваме Ви!

Altt

Alternxt

In the period March 12 - 15, 2024 in the town of Smolyan an Information campaign to promote separate waste collection schemes will take place. The campaign will run according to the following schedule:

"Hristo Botev-1871" Community Center, 80 "Bulgaria" Blvd. (The campaign starts at 14:00 h. on March 12 and continues from 10:00 h. on March 13)

The building of the Municipality of Smolyan (The campaign starts at 14:00 h. on March 13 and continues from 10:00 on March 14)

"Kiril Madzharov-1866" Community center, Ustovo district, 1 "Vazrazhdane" Square (The campaign starts at 14:00 h. on March 14 and continues from 10:00 h. on March 15)

The event is organized by the municipality of Smolyan under project No. BGENVIRONMENT-3.002-0004 "Establishment of municipal schemes for separate collection and recycling of waste on the territory of the Municipality of Smolyan and the Municipality of Banite", according to procedure BGENVIRONMENT-3.002, Open invitation No. 2 "Circular economy and resource efficiency", under Result 3 "Improved management of resources at municipal level (circular economy)" of the Program "Environmental protection and climate change", financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014 - 2021".

The main goal of the project is to improve the management of waste at municipal level and its use as a resource by implementing schemes for separate collection and recycling of waste, applying the principles of the circular economy and using know-how from Norwegian partners. The schemes within the scope of the project include:

• separate collection and utilization of biodegradable waste,

• separate collection and recycling of construction waste and

• separate collection and recycling of used tires on the territory of Smolyan municipality.

The event is open to anyone who wants to get involved!

Altetext

Вирни се горе