Информационна кампания за популяризиране на схеми за разделно събиране на отпадъци ще се проведе в Смилян

Информационна кампания за популяризиране на схеми за разделно събиране на отпадъци ще се проведе в Смилян

Alternativetext

В периода 13 - 14 март 2024 г. в Ритуалната зала на кметството в с. Смилян ще се проведе Информационна кампания за популяризиране на схеми за разделно събиране на отпадъци.

Кампанията стартира в 14:00 ч. на 13 март и продължава от 10:00 ч. на 14 март.

Събитието се организира от Община Смолян в изпълнение на проект № BGENVIRONMENT- 3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.“.

Основната цел на проекта е подобряване на управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс чрез реализиране на схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, прилагайки принципите на кръговата икономика и използвайки ноу хау от норвежките партньори.

Схемите в обхвата на проекта включват:

• разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци,

• разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци и

• разделно събиране и рециклиране на излезли от употреба гуми

на територията на Община Смолян.

Събитието е отворено за всички, желаещи да се включат!

Очакваме Ви!

Altetive text

Altive text

In the period March 13 - 14, 2024 in the Ritual Hall of the City Hall in the village of Smilyan an Information campaign to promote separate waste collection schemes will take place.

The campaign starts at 14:00 h. on March 13 and continues from 10:00 h. on March 14.

The event is organized by the municipality of Smolyan under project No. BGENVIRONMENT-3.002-0004 "Establishment of municipal schemes for separate collection and recycling of waste on the territory of the Municipality of Smolyan and the Municipality of Banite", according to procedure BGENVIRONMENT-3.002, Open invitation No. 2 "Circular economy and resource efficiency", under Result 3 "Improved management of resources at municipal level (circular economy)" of the Program "Environmental protection and climate change", financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014 - 2021".

The main goal of the project is to improve the management of waste at municipal level and its use as a resource by implementing schemes for separate collection and recycling of waste, applying the principles of the circular economy and using know-how from Norwegian partners.

The schemes within the scope of the project include:

• separate collection and utilization of biodegradable waste,

• separate collection and recycling of construction waste and

• separate collection and recycling of used tires

on the territory of Smolyan municipality.

The event is open to anyone who wants to get involved!

We are looking forward to welcoming you at the campaign!

Altetext

Вирни се горе