ИК „Нашият Смолян“: Смолянчани няма да плащат по 100 лева за удостоверение за търпимост

ИК „Нашият Смолян“: Смолянчани няма да плащат по 100 лева за удостоверение за търпимост

Административният съд отмени приетите от Общинския съвет в Смолян промени в Наредбата за местните такси и цени на услугите.

След като в Общински съвет – Смолян, не се чуха аргументите на общинските съветници от групата на „Нашият Смолян“, от екипа на листата „Нашият град“ на последните местни избори, оспориха пред Административен съд – Смолян, решение на Общински съвет – Смолян, от 21.12.2023 г., с което е прието изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Смолян.

Съдът изцяло уважи подадената жалба, като прие, че измененията в Наредбата за местните такси и цени на услуги са приети без мотиви, без реално и ефективно обсъждане и без да бъдат запознати общинските съветници, при липса на каквато и да е финансова обосновка.

Оспорените разпоредби касаят драстичното увеличение на такси, сред които – за ползване на контейнер „Бобър“; за издаване на скици, за издаване на визи за проектиране; за удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти; за идентичност на УПИ; за удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план; за административен адрес за поземлени имоти; за търпимост; за степен на завършеност; за разглеждане на проект за ПУП; за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП по чл. 124а ал.1, ал.2 и ал.7 ЗУТ, за разрешаване изработването на план – извадка от ПУП и за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП, както и за одобряване на план за безопасност и здраве; за одобряване на план за управление на строителни отпадъци; за удостоверение по пар.6 от Наредба №2; за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти; за съответствието на строежа със строителните книжа; за удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии.

Според изменението на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти сумата за ползване на един контейнер „Бобър“ годишно се увеличава от 4 500 лв. на 5 384,81 лв. С около 40 процента е прието да се увеличат и таксите за издаване на скици за недвижими имоти. Променя се срокът за издаване на виза за проектиране от 14 на 30 дни, а цената скача от 30 лева на 60 лева за обикновената поръчка и от 60 лева на 120 лева за бърза услуга.

Със сто процента скачат и таксите за удостоверение за наличие или липса на претенции, за идентичност и за нанасяне на новоизградени сгради, за административен адрес на поземлени имоти. А такси за удостоверения за търпимост, се променят с над 200 процента – от 30 лв. на 100 лв. за обикновена услуга, от 60 лв. на 200 лв. за бърза услуга.

По време на делото стана ясно, че причината за увеличение на таксата за ползване на „Бобър“ годишно, е подписаният на 17.10.2023г. договор с „ЕТО-ТИТАН ГРУП“ АД, според който стойността за обезвреждане на тон битов отпадък е в размер на 54 лв. без ДДС или 64, 80лв. с ДДС и при анализ на себестойността на 1 брой съд „Бобър“ за сметосъбиране, сметоизвозване, дължим по ЗУО се формира стойност от 5 384, 81 лв. като тази стойност следва да се плаща от всички, подали заявление –декларация по образец. Към писмото е приложена таблица, която отразява числов анализ на себестойността на 1 брой „Бобър“ по ЗУО като общата стойност е 5384, 81 лв., се посочва в съдебното решение.

Тези мотиви обаче не са част от докладните, внесени по въпроса в Общински съвет-Смолян.

Съдът счита, че не са спазени изискванията проекта на наредбата да бъде публикуван заедно с мотивите, съответно с доклада и предварителна оценка на въздействието.

„За причини за приемане на измененията е посочено в докладната записка, че това е необходимостта наредбата да се преведе в съответствие с актове от по-висока степен. Не става ясно обаче с кои актове, какво налага увеличението на цените, в т.ч. няколко пъти за някои услуги. Посочено е като друга причина – промяна на законови норми от по-висока степен и новоприети нормативни документи. Не се сочи обаче кои са тези норми и документи. Посочено е, че има необходимост от възстановяване разходите на общината по предоставяне на услугите, но не става ясно за какво са тези били тези разходи, в какви параметри са. Не става ясно какви са очакваните финансови резултати конкретно по параметри за всяко увеличение. Не се сочи с постигането на това увеличение на цените, дали ще се постигне една от целите – общината да възстанови направените от нея разходи, в т.ч. за какво са били тези разходи и в какви параметри са били. Липсата само на финансова обосновка е съществено процесуално нарушение, а липсата на конкретни мотиви, които налагат промените опорочава формата на атакувания акт“, пише още в съдебния акт.

„Решението на съда е показателно как се взимат решенията в Общински съвет – Смолян, и как „на сляпо“ гласува мнозинството от ГЕРБ, ДПС и общинските съветници на Кирил Асенов, начело с кандидата за кмет и председател на Общинския съвет Димитър Кацаров. Когато не се чуват разумните аргументи в Общинския съвет, ние твърдо заявяваме, че ще атакуваме всеки акт, който нарушава правата на гражданите“, коментира адв. Елена Радева – общински съветник от „Нашият Смолян“.

Вирни се горе