Групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян възобновява дейността си

Групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян възобновява дейността си

От началото на април Групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян възобновява дейността си. Тя е от четирима експерти, които правят оценка на щетите, нанесени от мечки върху селскостопанското имущество, предлагат превантивни мерки за защита и участват в мониторинг на популацията на защитения вид. Дейността им е осигурена с финансиране от МОСВ чрез Предприятието за управление на дейности по околната среда и водите. Експертите се включат и в комисиите към Регионалните дирекции по горите, подпомагайки взимането на решения и подготвянето на становища до министъра на земеделието и храните за предприемане на последващи действия при констатиране на щети.

Вирни се горе