Грижа в дома в община Златоград

 Грижа в дома в община Златоград

Кметът на Община Златоград подписа Административен договор BG05SFPR002-2.001-0057-C01 за изпълнение на Проект „Грижа в дома в община Златоград“. Безвъзмездната помощ се финансира по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации на територията на Община Златоград.

Дейностите по проекта са:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

3.Предоставяне на лицата от целевата група, на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;

4 Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

В рамките на настоящия проект ще се осигурят интегрирани здравно-социални услуги, според специфичните потребности на потребителите, на основа на индивидуалната социална оценка за почасово ползване на услугите. Услугите ще подпомагат, в ежедневието, най-малко 64 потребители от Община Златоград, за да могат те да останат в семейната си среда. Услугите, които ще получава едно лице, ще се базират на индивидуалните му нужди и ще бъдат предоставени без заплащане на такси.

В Община Златоград ще бъдат назначени, за 12 месеца, 2 медицински специалисти, 2 рехабилитатори, психолог, 16 домашни помощника, диспечер и шофьор.

Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, като изпълнението на дейностите по договора започва от 01.01.2023 г.

Проектът е на стойност 351 660,16 лева.

Вирни се горе