Гражданска защита-Смолян представи отчет за дейността за 2009г.

Гражданска защита-Смолян представи отчет за дейността за 2009г.

Днес в Областна администрация-Смолян бе представен очтет – анализа за дейността на Областно управление “Гражданска защита” – Смолян за 2009г,съобщи говорителя на полицията.

ОУ «Гражданска защита» – Смолян е участвала в провеждането на държавната политика по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии при изпълнение на задачите по защитата на населението и националното стопанство. Дейността на ОУ “Гражданска защита” – Смолян е насочена към постигането на две стратегически цели:

  • Снижаване на риска от бедствия и аварии;

  • Своевременно и адекватно реагиране, ограничаване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии .

През 2009 г. беше доокмплектован състава на отдел “Аварийно спасителни дейности”, спасителните екипи бяха дооборудвани с професионална многофункционална автомобилна и спасителна техника и екипировка, с което се повиши ефективността на аварийно-спасителните дейности и намали времето за реагиране при бедствия. Аварийният отряд на „Гражданска защита” е взел участие в 161 спасителни акции през 2009 год.се посочва още в отчета. Изградена бе Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия. Телефон 112 функционира от юни 2008г., в резултат на което броят на реакциите през отчетния период е нарастнал с 7,6 пъти повече .

Изграждането и функционирането на Оперативния комуникационно – информационен център доведе до издигане на качествено ново равнище координацията на действията и между основните съставни части на Единната спасителна система и най вече за интегрирането на усилията с тези на централната и местната изпълнителна власт . Териториална дирекция „Гражданска защита”- Смолян повиши значително капацитета и възможностите си и изпълнява ефективно задачите по превенция и управление на природните и техногенните рискове.

На отчета на “Гражданска защита” присъстваха заместник-областният управител инж. Чавдар Фурлански, директорът на ОД МВР – Смолян комисар Кирил Хаджихристев, представители на “Басейнова дирекция” – Пловдив, зам.-кмета на община Смолян инж. Румяна Янчевска и отговорниците по гражданска защита в общините в областта. Освен с отчета на ОУ “ГЗ” в.н.д. директор на управлението инж. Бойка Кирякова запозна присъстващите и с указанията на Областния управител относно предприемане на срочни мерки за очакваното пролетно пълноводие. Представителите на всички общини представиха проблемите по почистването на речните корита и проблемите с почистването на пътищата от последните снеговалежи. Направен бе и анализ на резултатите от досегашните проверки на междуведомствената комисия за проводимостта на речните корита.

Вирни се горе