ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА БАКАЛАВРИ ПО НОВА СПЕЦИАЛНОСТ

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА БАКАЛАВРИ ПО НОВА СПЕЦИАЛНОСТ

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА БАКАЛАВРИ ПО НОВА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

За учебната 2022/2023 година Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява прием по нова специалност „Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт“. Тя е отговор на бързоразвиващите се компютърни технологии и навлизането им във всички сфери на икономиката. „Ръководството на Факултета непрекъснато следи развитието на трудовия пазар и доказано се стреми да е в крак с него. Затова и тази година Факултетът предлага прием по нова, актуална за пазара, специалност. В бакалавърската програма “Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт” се предлага обучение по актуални проблеми на информационните и компютърните науки и мениджмънта“, съобщава доц. д-р Слави Любомиров, Заместник декан на Факултета. „Целта на обучението в специалността „Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт“ е да се създават кадри, които да могат да работят като експерти по управление на информацията, системни администратори, експерти логистика на инженерингови фирми, консултантски компании и фирми, специализирани във внедряване на информационните технологии“, добавя доц. Любомиров. Студентите ще придобият знания и практически умения да използват ресурсите на облачните технологии, да програмират, да разработват и използват мобилните приложения и софтуерни продукти, да работят с масиви от данни. В курса на обучение се изучават дисциплините Маркетинг, Мениджмънт, Икономика на техническата промяна, Мениджмънт в информационните технологии и Управление на проекти в информационното инженерство, които осигуряват познания за управление на риска и технологичното предприемачество, и формират уменията за комуникация и управление на екипи, предприемачество, финанси, мениджмънт, управление на промените и др., които пряко кореспондират с компютърната индустрия. Обучението по „Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт“ ще се провежда в база Смолян на Физико-технологичния факултет, с продължителност четири години, като завършилите студенти ще придобият професионална квалификация инженер по информационно и компютърно инженерство с мениджмънт.

Факултетът обявява прием и по утвърдени, наложили се като необходими през годините специалности в областта на IT технологиите, електроснабдяването и електрообзавеждането, електрониката, автомобилното и машинното инженерство, екоенергийните технологии, физиката. В процеса на обучение се прилага разнообразие от методи и подходи в обучението, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, онлайн подкрепящо съдържание, дискусии, работа в екипи, решаване на казуси, обучение в интернет базирана среда DIPSEIL, фирми и др.

Подробна информация за специалностите и възможностите за прием може да се намери на страницата на ПУ „Паисий Хилендарски“ и на специализирания сайт на факултета http://pu-ftf.eu/

Вирни се горе