Феромонови уловки за борба с корояди поставят на територията на ЮЦДП -Смолян

 Феромонови уловки за борба с корояди поставят на територията на ЮЦДП -Смолян

Феромонови уловки за борба с корояди поставят на територията на пет стопанства на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян. Съоръженията са разработени въз основа на най-новите методи за борба с вредителите, базирани на австрийския и немския опит. Целта е да се повиши ефективността при хващане на възрастните насекоми. Според статистиката, улавянето на една женска довежда до редуциране на популацията с 16 000 насекоми. Според експертите, това може да доведе до значителен напредък в борбата срещу нападенията от върхов корояд, шестзъб корояд и корояд типограф и да бъдат намалени вредните последици за природата в региона.

Феромонови уловки са поставени на териториите на ДГС Доспат, ДЛС Широка поляна, ДГС Борино, ДЛС Борово и ДЛС Извора, където бурята от 17.09.2022г. причини значителни щети на насажденията. Предвид значителния обем на пострадалата дървесина от ветровал на територията на предприятието, усвояването й продължава и през настоящата година. Лесовъдската практика е показала, че такива мащабни повреди от абиотични фактори, намаляват съществено жизнените функции на оставащата дървесна растителност. Повалените и пречупени дървета създават благоприятни условия за развитие и размножаване на насекомните вредители /корояди/, което е предпоставка за последващо допълнително влошаване на здравословното състояние на съседните здрави насаждения в засегнатите райони.

Във връзка с недопускане на развитието на насекомните вредители, ЮЦДП предвижда навременно извеждане на санитарните сечи, почистване на сечищата, а в последствие залесяване на освободените площи. До териториалните поделения са изпратени допълнителни указания, за борба с корояда да бъде приложен и метода чрез ловните дървета, който не е използван в последното десетилетие на територията на ЮЦДП-Смолян

За предотвратяване на опасността от увеличаване на площите от масово нападение на болести и вредители, освен бързо усвояване на пострадалата дървесина, ще се извършва постоянен лесопатичен мониторинг за промени в състоянието им.

Вирни се горе