ЕВРОПЕЙСКИ ПОДХОДИ ПРИ МИКРОКВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЧИТАЛИЩНАТА ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЕВРОПЕЙСКИ ПОДХОДИ ПРИ МИКРОКВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЧИТАЛИЩНАТА ОТ  ОБЛАСТ СМОЛЯН

В деня на самодееца и любителското художествено творчество в област Смолян в10 общини функционират -90 читалища;7065 читалищни членове, от които над 4000 до 29 години;

415 -Образователни форми на дейност, Любителско творчество /поддържане и изяви на художествени състави/:269 -Групи;146 -Школи / Клубове/ Кръжоци;Реализирани над 1700 културни събития през предходната година;58 -социални и доброволчески инициативи;28 - обучителни програми.

Място и роля на народните читалища в националната стратегия „Учене през целия живот”.

Реализирани над 40 инициативи, форуми, конференции, дискусионни срещи, семинари, участие в онлайн-обучения на платформа EPALE -съгласувани с Министерство на културата.

Читалищата от област Смолян, са най-добре представени в страната, с над 100 подадени кандидатури по Национална програма „Живи човешки съкровища България“.Три читалища вписани в Национална и две в регионална листа .

Вписани в Национална представителна листа:НЧ „ Светлина”, гр. Неделино, община Неделино.Име на проекта: „Неделински двуглас“ ;РИМ „Стою Шишков” – Смолян; НЧ „Хр. Ботев 1871 “ – Смолян.Име на проекта: „Костадин Илчев – самобитен продължител на родопската гайдарска традиция”;Народно Читалище „Родопска просвета-1923”, град Девин.Име на проекта: „Родопската гайда – магията на планината”.

Читалища вписани в регионална листа, излъчени на областен етап:

НЧ „Орфееви гори-1870”, гр. Смолян.Име на проекта: „Оркестър Сто каба гайди”.

НЧ „Георги С. Раковски-1947”, с. Мугла.Име на проекта: Обичай „Среде лето”.

Приоритети в Календара на културните събития през 2024 г., е съобразен с новите реалности.

Глобални Национални и Международни предизвикателства-2024 г.

„Програма 2030“ за устойчиво развитие;

Споразумение между правителството на Република България и ЮНЕСКО относно подновяване на определянето на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа като център от „Категория 2“ под егидата на ЮНЕСКО в София;

Кандидатура на България за член на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство за периода 2026 – 2030 г.;

Решение на Съветът на министрите, отговорни за културата и аудиовизията планиран дебат на тема: „Гледащ напред Европейски съюз, ангажиран към своите млади граждани:

Ролята на младите хора в процесите на вземане на решения в ЕС".

Обявената през 2023 за годината на уменията, продължава до м. май- 2024г., дава се нов тласък на ученето през целия живот чрез насърчаване на повече и по-ефективни и приобщаващи инвестиции в обучение и повишаване на квалификацията. Ще се насърчават възможностите за учене и мобилност.

По последни данни на "Евростат" само 37% от възрастните редовно преминават обучения.

Като регионален център едни от приоритетите през 2024 г., ще е повишаване квалификацията на работещите в читалищата, както и уменията на участниците в неформалното обучение.

Обучения на читалищни ръководство с фокус върху: повишаване цифровите умения;придобиване и усъвършенстването на дигитални умения.

Приоритет на дейност през 2024 година, е Европейски подход към микроквалификацията,

Предстояща Конференция -продължение от предходна Конференция от 2023 г. на тема:

„Иновативното цифрово- читалище в 21 век-дигитализация и изкуствен интелект“

Реализира се във връзка с национална стратегия :„Цифрова България 2025“.

Недялка Мачокова-ръководител РЕКИЦ”Читалища”, област Смолян

Вирни се горе