Етапи при рециклиране на металите

Етапи при рециклиране на металите

Кой е лидерът в изкупуването на метални отпадъци в България

Етапи при рециклиране на металите

Рециклирането е възможното решение за справяне с глобалния проблем, който създава генерирането на огромни количества отпадъци по всички точки на планетата. Преработката и унищожението на част от боклука е начин за съхранение на екосистемите и здравето на населението на Земята. В последните десетилетия усилията на хората са насочени към прилагане на нови технологии, с които да се намали максимално вредното влияние на сметта върху природата.

bok

Рециклиране на металите

Съхраняването на екологичното равновесие е процес, който изисква ежедневни усилия. В последните години се организират екологични кампании, които са насочени към информиране на обществеността за вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, за стимулиране на рециклирането и разделното събиране на сметта.

В каузата са ангажирани отделните домакинства, бизнесите и институциите за изграждане на отговорни отношени към биоразнообразието.

Рециклирането на металите, както при останалите отпадъчни продукти, започва от правилното разделяне на боклука вкъщи, след което се изисква издаването на специфичните отпадъци на предназначените за целта депа. После следва тяхното подготвяне за преработване.

По-голяма част от цветните и черни метали се разтопяват и от тях се правят нови елементи за производствените дейности в различните сектори на световното стопанство. Все повече бизнеси използват готовите части в нови производства, с което се пестят суровини и се постигат икономии.

Какво представляват металните отпадъци?

Отпадъците, които съдържат черни и цветни метали, се наричат скрап. Тук попадат малките домакински елетроуреди, бялата техника, производствени съоръжения, стари превозни средства и т.н.

Всички части и предмети, които могат да бъдат предадени за скрап, са вид метали. Делението им на цветни и черни е заради наличието на желязо в техния състав. Това е характерно за така наречените черни метали.

Цветни и черни метали

Цветните метали не съдържат желязо и към тях спадат титан, магнезий, алуминий, калий никел, олово, злато, сребро, платина и други. От своя страна те могат да бъдат разделени на четири основни вида. Това са леки, тежки благородни и редки цветни метали.

 cvetni

Към черните метали се причисляват желязото и всички останали негови сплави. Всички се делят на стоманени или чугунени изделия. Отличават се с якост, твърдост, ковкост, електропроводимост и т.н. Тези им качества ги правят приложими в широк кръг от производства. Подобни изделия има във всеки дом, работилница или офис.

skrab

Етапи в рециклирането на скрап

Черните и цветни метали, които се предават за скрап, се рециклират в специални пещи. Там при висока температура те се претопяват и подготвят за изработка на нови елементи за производството.

Самият процес на рециклиране е дълъг процес, който следва правилата за Управление на отпадъците от производствените мощности и дома до специализираните депа за скрап. Те са мястото, на което се извършва същинската им подготовка за рециклиране.

Рециклирането от своя страна е високотехнологичен процес, при който се използват леярни, в които температурата на претопяване може да достигне повече от 1500 градуса по Целзий. Металите подлежат на последващо пресоване, коване или валцуване, за да придобият желания вид.

otpad

Къде може да се предадат цветните и черни метални отпадъци?

Управлението на металите е възложено на лицензирани компании, които се занимават с изкупуване, извозване, сортиране и преработка на скрап. Повечето от фирмите имат складови площадки на територията на цялата страна, където всеки може да предаде старите си метални отпадъци срещу определена сума. Цената на черните и цветни отпадъци е различна според вида и тяхното количество.

Водеща компания у нас за изкупуване на цветни и черни метали е Норд Холдинг. Дружеството е с предмет на дейност - събиране, преработка и търговия със скрап. Фирмата е на пазара от 1995 г. и днес вече е лидер в сектора, който се занимава с подобен тип отпадъци.

Норд Холдинг е с 22 процента дял на родния пазар за черни отпадъци и дял от 16 на сто от пазара за цветни метални отпадъци.

Снимки: Норд Холдинг

Вирни се горе