Експерт от МС обучи ръководните кадри на РЗИ – Смолян

Експерт от МС обучи ръководните кадри на РЗИ – Смолян

Държавен експерт от администрацията на Министерски съвет обучи ръководните кадри на РЗИ – Смолян как обективно да оценяват работата на своите служители. Г-жа Ваня Новакова направи паралел между извършваното допреди година атестиране и влязлата в сила от 01.07.2012 година нова Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, съобщиха от пресцентъра на здравната инспекция.

Според държавния експерт, атестирането преди винаги се е възприемало като неизбежно и чисто административно действие, което не дава информация за конкретните ползи и очаквания. Отчетени са няколко основни слабости на старата система, сред които липсващата на места връзка между целите на администрацията, на звеното и индивидуалните цели на служителя, както и на ясни поведенчески ориентири за оценка на компетентностите.

Новата наредба дава възможност за избягване на субективизма, тъй като се базира на непрекъснатото взаимодействие между оценяващия пряк ръководител и оценявания служител. Акцентът вече е поставен върху постиженията и развитието на всеки, работещ в администрацията, прилагания от него подход и индивидуалните способности за постигане на резултати, казаха още от РЗИ.

Особено голяма е ролята на ръководителя, който за постигането на по-добри резултати е необходимо да търси индивидуален подход и начини за развиване компетенциите на своите подчинени.Т.н. „обратна връзка” води до по- реалистична оценка относно реалните възможности на всеки служител, по-лесно формулиране на целите и разпределение на задачите.

Г-жа Новакова изрази своята обнадежденост, отчитайки активността и ангажираността на ръководните кадри в РЗИ – Смолян по темата.

Вирни се горе