Екоинспекцията направи проверка на пилона на Рожен

 Екоинспекцията направи проверка на пилона на Рожен

На 12.06.2023 г., по сигнал постъпил от „Сдружение за дива природа Балкани“, експерти на РИОСВ – Смолян направиха проверка на извършване на строителство в района на Защитена местност „Рожен“. При проверката на място е констатирано, че в обхвата на поземлен имот ПИ 67965.5.89, намиращ се в землището на село Соколовци, местност „Рожен“, община Смолян, се извършват строително-монтажни работи по реализация на инвестиционно предложение: „Изграждане на внушителен пилон с височина 111 метра“ с възложител Фондация „Наследство в бъдещето“, гр. Смолян.

РИОСВ – Смолян се е произнесъл за реализацията на инвестиционното предложение, по реда на Наредбата за оценка за съвместимост. Със становище по чл. 2, ал. 2 от Наредбата компетентният орган по околна среда е направил преценка, че така представено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и предвид това не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС за извършване на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Поземленият имот, в който се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (Защитена местност „Рожен“ отстои на около 0,9 км по права линия на изток от обекта), както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”, отстои на около 4,58 км), съобщиха от МОСВ.

Вирни се горе