Единен портал обединява всички е-услуги на НОИ

Единен портал обединява всички е-услуги на НОИ

Националният осигурителен институт обединява всички свои електронни услуги в единен портал.

Единният портал (ЕПЕУ) вече е достъпен през интернет страницата на НОИ. Той събира в себе си всички платформи и уебприложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания.

Порталът е интегриран с централизираните системи "е-Автентикация" и "Система за сигурно електронно връчване", поддържани от Министерството на електронното управление.

ЕПЕУ осигурява единна входна точка за достъп чрез използване на основните средства за електронна идентификация - ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове квалифицирани електронни подписи (КЕП), издадени от доставчици на удостоверителни услуги у нас. Системата предоставя възможност осигурените лица, самоосигуряващите се и осигурителите с влизане само от едно място да заявяват широк набор от електронни услуги, организирани в пълен каталог на услугите.

Потребителите, идентифицирали се успешно през централизираната система "е-Автентикация", получават достъп до т. нар. "Електронно осигурително досие", в което са включени три отделни компонента - "Електронно осигурително досие за пенсия", "Електронно социалноосигурително досие за осигурени и самоосигуряващи се лица" и Електронно социалноосигурително досие за осигурители.

Порталът e достъпен от рубриката "Е-услуги и справки" на интернет страница на НОИ, в която се намират и отделните входове на всички електронни услуги на института. Предвижда се впоследствие ЕПЕУ да замени изцяло тази потребителска секция на сайта.

Вирни се горе