Две забележителни дървета на територията на РИОСВ - Смолян са обявени за вековни

Две забележителни дървета на територията на РИОСВ - Смолян са обявени за вековни

Две вековни дървета – Обикновен смърч (Picea abies) на възраст около 180 години, и Обикновен бук (Fagus sylvatica) на възраст около 250 години, са обявени за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите.

Забележителните дървета се намират в землищата на град Смолян и село Река, община Смолян, в горска територия, стопанисвана от Държавно горско стопанство – Смолян, като предложението за обявяването им за защитени е на директора на стопанството.

След публикуване на заповедта в Държавен вестник дърветата ще бъдат вписани в регистрите на вековните дървета. Според Закона за биологичното разнообразие се забранява изкореняването, отсичането, кастренето и чупенето на клони на вековни дървета, както и нараняването на стъблата им и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното им състояние.

darvo

Вирни се горе