Две нови защитени територии опазват Родопски крем и уникално скално образувание на територията на РИОСВ - Смолян

Две нови  защитени  територии опазват Родопски крем и  уникално скално образувание на територията на РИОСВ - Смолян

Със заповеди на министъра на околната среда и водите, в края на месец октомври 2023 година в териториалния обхват на РИОСВ - Смолян са обявени две нови защитени територии - природна забележителност „Конската глава“ в землището на село Митовска, община Мадан и защитена местност „Съдилището“ в землището на село Пловдивци, община Рудозем.

Защитените територии опазват местообитания на защитени, редки и застрашени растителни и животински видови като Родопски крем (Lilium rhodopaeum), Йорданова камбанка (Campanula jordanovii), Червен аполон (Parnassius apollo) и Глухар (Tetrao urograllus), уникално скално образувание и гнездо на Черен щъркел (Ciconia nigra).

В границите им се предоставят възможности за реакреация и туризъм, но се забраняват дейности, водещи до промяна на ландшафта и местообитанията като строителство, прокарване на нови пътища, сечи на хралупести дървета, залесяване и интродуциране на неместни за района растителни и животински видове.

В териториалния обхват на РИОСВ - Смолян, с цел опазването и съхраняването на забележителни скални форми, водопади, пещери, исторически места, вековни гори и опазване на ендемични и защитени растителни и животински видове, са обявени общо 63 защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, уреждащ тяхната категоризация, предназначение, режим на опазване и ползване, обявяване и управление.

За опазване на характерни и забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, пещери, водопади, находища на защитени и ендемични видове и други природни богатства с изключителна стойност и значение за науката и културата, на територията на РИОСВ – Смолян са обявени 27 природни забележителности, голяма част от които са предпочитани туристически дестинации с принос за развитието на екологосъобразния туризъм в Родопите.

Вирни се горе