Два проекта спечели Община Доспат по Програма за морско дело и рибарство

 Два проекта спечели Община Доспат по Програма за морско дело и рибарство

СДРУЖЕНИЕ МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ПОДПИСА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020г.

На 25.08.2023 г. Председателя на Управителния съвет на сдружение Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ – Здравко Иванов подписа последните административни договори за реализиране на проекти за настоящия програмен период.

Договорите са по Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ и Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Първият договор е на стойност 22 886,95 лв. и е на бенефициента „Хорлог“ ООД. По проектното предложение с наименование „Оборудване на летен бар-работилница за кулинарни умения“ се предвижда закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за летен бар с демонстрационна кухня. Кандидатът възнамерява да превърне планирания летен бар, намиращ се в къща за гости „ХОРЛОГ” – с. Триград, община Девин, в работилница за преработка на риба и рибни продукти, както и за демонстриране на кулинарни умения в приготвянето на риба и рибни продукти от местен произход. Демонстрацията по приготвянето на риба ще се извършва пред клиентите в дегустационен кът. Технологичното оборудване по проекта е свързано изцяло с идеята за демонстрационни дейности по приготвяне на риба и рибни продукти по различни начини, основно с риба от местни производители на територията на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“.Строителната част по изграждането на дървената конструкция на летния бар ще бъде изцяло за сметка на бенефициента.

Вторият договор, на стойност 65 890,76 лв., е подписан с Община Девин. Проектът „Еко Малчуган“ се състои от поредица мероприятия и практически занимания с информационна, образователна и възпитателна насоченост. Той има за цел да развие трайно отношение и навици за изграждането на екологично съзнание от най-ранна детска възраст. Реализатори на проекта ще са професионалисти и дейци, които работят за опазване на природата и по-специално на водните източници и басейни. Участници в проекта ще са децата от четирите детски градини в град Девин, с. Гьоврен и с. Грохотно. За изпълнението на проекта ще бъде закупено оборудване, включващо шевни машини, принтери, лаптопи, шатри, велосипеди, тротинетки и др., необходими за организирането на образователните инициативи и работилници Еко Сръчко.

Третият договор е подписан с бенефициента Сдружение „Здравец“ и е с размер на безвъзмездна финансова помощ 97 543,20 лв. По проектното предложение с наименование „Изграждане на видео наблюдение на река Триградска и притоците й от изворите до м. „Буков мост“ се предвижда закупуването на 40 броя маскировъчни видео камери за външен монтаж с цел превенция на бракониерството и наблюдение на водите по протежението на реката. Бенефициентът ще се ангажира да следи за бракониери целогодишно, като ще използва собствен офис за монтиране на компютърна конфигурация и монитор и ще предоставя информация при необходимост на служители на ИАРА и др. Проектът има за цел да предотвратява не само опитите за бракониерство по реката, но и да помага за превенция от наводнения.

Два административни договора за изпълнение на проекти са сключени с бенефициента Община Доспат, съобщиха от МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“.

Проектно предложение „Изграждане на дребна техническа (туристическа) инфраструктура – беседки и места за пикник край яз.Доспат“ е с размер на безвъзмездна финансова помощ 185 023,66 лв. Проектът предвижда редица от дребно мащабни инфраструктурни дейности, насочени към изграждане на малка туристическа инфраструктура и благоустрояване на територията – направа на осмоъгълна беседка и 2 броя маси с пейки, направа на барбекю – 3 броя, табла, табели и принадлежности (включително и кошове за отпадъци). Реализацията на дейностите по проекта ще повиши значително атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги, защото ще позволи на туристи и посетители да използват изградените места за отдих и наблюдение на язовира в непосредствена близост. Изградената инфраструктура ще се използва от въдичарите за подготовка на такъми и принадлежности, свързани с риболова, което на практика е нова услуга, която ще подобри условията за развитие на „въдичарството” на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“.

Проектно предложение „Информационно-образователни инициативи за опазване на природната среда“ на стойност 37 250 лв. предвижда организиране и провеждане на обучение за служители на общинска администрация Доспат и представители на местните заинтересовани страни по теми свързани с опазване на околната среда и превенция на замърсяванията на територията на община Доспат. Обучението има за цел да събере на едно място администратори, местни управленци и ключови представители на местната общност от гражданския и стопанския сектор, които имат отношение и влияние върху тези процеси. Ще бъде изготвена и отпечатана информационна брошура, която да представя основни аспекти на биологичното разнообразие на територията и ключови предизвикателства, пред неговото опазване. Ще се разпространява, както в местни училища, така и в туристически информационни центрове на територията.

Вирни се горе