Дора Янкова: ОЖС в БСП ще има много активна роля за гарантиране на равното заплащане между жените и мъжете в България

Дора Янкова: ОЖС в БСП ще има много активна роля за гарантиране на равното заплащане между жените и мъжете в България

Обединението на жените социалистки в БСП – София организира национална дискусия по повод Европейския ден на равното заплащане на труда на жените и мъжете. В срещата се включиха председателят на ОЖС на БСП Дора Янкова, председателят на БСП Корнелия Нинова, председателят на ОЖС на БСП – София Таня Найденова, която е и кандидат за народен представител в 23 МИР, както и други жени – кандидати за народни представители от листите на “БСП за България”, областните координаторки и членове на ОЖС в БСП от страната. Гост на дискусията беше председателят на БСП – София Калоян Паргов.

Конкретни предложения за законодателни и политически инициативи на ОЖС на БСП към бъдещата парламентарна група на „БСП за България“:

Въвеждане на пакети за икономическа подкрепа на уязвими жени.

Увеличаване на мерките за социална защита на жените.

Гарантиране на прозрачност на заплащането. Забрана на клаузите за секретност на заплатите в договорите, така че работниците да могат да обсъждат заплащането си.

Подкрепа и стимулиране на колективното договаряне и социален диалог като основни средства за преодоляване на разликите в заплащането между жените и мъжете и да се гарантират колективни, а не индивидуални решения за постигане на равно заплащане.

Жените представляват 58% от европейските работници с минимална заплата, достойните минимални заплати са от съществено значение за борбата с бедността сред работещите и за подобряване на икономическата независимост на жените.

Трябва да се приеме европейска рамка за достойни минимални заплати, за да се предотврати бедността сред работещите, с цел да се постигне постепенно възходящо сближаване на националните минимални заплати или чрез закон, или чрез колективно договаряне в съответствие със съществуващите национални системи.

Комуникационна платформа на жените за равно заплащане.

"В България и в ЕС за поредна година заплащането на работещите мъже е с 14,1% повече от това на жените. Затова в Европейския ден на равното заплащане ние ще се ангажираме и ще защитаваме равните права и възможности на пазара на труда за жените и мъжете. ОЖС имаме амбицията да играем активна роля за преодоляване на тази несправедливост. Приветствам стремежът на европейските социалисти, които настояват пред работодателите за пълна прозрачност по отношение на заплатите на служителите. И ние в България трябва да последователно и енергично да работим за това.“, коментира Дора Янкова. Обърна внимание и на редица аспекти, които задълбочават неравностойното положение на жените в българското общество. Пандемията, работата от вкъщи, различните нива на пенсиите, неравномерното време за грижи за дома, което е в съотношение 17 часа за жените спрямо едва 13 часа при мъжете, работещите бедни и много други. По думите й бъдещата парламентарна група на БСП, както и всички жени социалистки са длъжни да положат максимални усилия, както за конкретни законодателни инициативи, така и за преодоляване на стереотипите и на някои особености на европейската и българската народопсихология.

„Днес нашите другарки и сестри в Европа се борят за феминистка икономика. Феминизмът е част от по-широката борба за социална справедливост. А целта е устойчив и приобщаващ растеж в името на социалното благополучие и реализирането на пълно равенство между половете.“, заяви Ана Пиринска, член на Оперативното бюро на ОЖС в БСП. „Парадоксално е, че колкото по-далечна ни се струва дадена европейска тема, толкова по-сериозен се оказва проблемът в България. Създаването на феминистка икономика както в Европа, така и у нас ще изисква съгласувани усилия и силна политическа воля на всички нива, в сътрудничество със социалните партньори, за разработване на законодателство, колективни договори и целево финансиране. Промяната никога не е лесна, но е необходима. Равенството между половете е въпрос на справедливост и феминистката икономика ще е от полза за всички. Ето защо ПЕС Жени и европейското прогресивно семейство са водещи в тази борба.“, добави Пиринска.

По думите на проф. Мариела Модева, член на Оперативното бюро на жените социалисти, се включи в дискусията с данни за общото изоставане на академичното развитие на жените поради факта, че са натоварени с още много други отговорности освен чисто професионалните. По думите й е крайно необходимо да се създаде една ефективна подкрепяща среда за жените, които трябва да съчетават служебните с личните си ангажименти. „Колкото повече една жена се изкачва по професионалната стълба, толкова повече се сблъсква с т.нар. вертикална сегрегация. И въпреки незначителното покачване, към днешна дата едва 3,6 процента от високите академични длъжности във висшето ни образование, каквито са професорските длъжности, са заети от жени. За сравнение, средният дял на европейско ниво е около 40 %.“, заяви проф. Модева. По думите й се наблюдава тенденция на забавяне на сключването на брак и раждането на първо дете сред жените в този по-висок образователен сегмент на обществото. „Много е важно наред с транспонирането на европейските регламенти и директиви в България да се провежда и постоянен мониторинг и оценка на въздействието на вече приетите нормативни наредби.“, категорична е проф. Модева.

За равновесието между професионалния и личния живот в семействата говори и Милка Христова, общински съветник от БСП в Столична община. По думите й трябва да обърнем внимание на два аспекта. Първо, на стереотипа, че такова равновесие е жизнено необходимо. И второ, законодателните инициативи, с които то ще бъде гарантирано. „Направи ми впечатление една идея на ЕК, която би могла да намери отражение и в България. А именно – гарантиране на участие на жените в управителни и надзорни съвети в онези публични дружества, които могат да бъдат регулирани от съответни законодателни органи. Например, в нашите публични дружества би могло да залегне изискването задължително да има женско участие в управителните органи. Това ще гарантира кариерното развитие на жените и ще спомогне за преодоляването на тази вертикална сегрегация, за която толкова често говорим. Съвсем ясно, че понякога стереотипите не може просто да бъдат заобикаляни, а трябва да се сблъскаме челно с тях, за да ги преодолеем.“, категорична беше Христова.

Според Мариана Бояджиева от ОЖС на БСП – Велико Търново трябва да обърнем специално внимание на това как последиците от COVID-19 се отразяват върху различията в заплащането между жените и мъжете. „Вече много изследвания показват, че жените претърпяват големи загуби, защото работят в сферите на услугите, грижите, хотелиерство, почистване, където заплащането традиционно е по-ниско. Освен това те са натоварени и с грижите за дома по време на пандемията, което също сериозно се отразява на тяхното благосъстояние.“, заяви Бояджиева.

„Трябва да има едно много по-силно изразено партньорство между ОЖС на БСП с неправителствения сектор, както и с представители на женски структури от други партии. Разбира се, и с жените парламентаристи, които ще намерят място в следващото Народно събрание, за да се гарантира един постоянен диалог, а не само мониторинг на актуалната ситуация по отношение на равното заплащане в България. Бих го нарекла Комуникационна платформа на жените за равно заплащане.“, заяви Атанаска Тенева от ОЖС на БСП – Пловдив.

Вирни се горе