Добри новини за пет населени места в Община Доспат

Добри новини за пет населени места в Община Доспат

„Основен мой приоритет и на Общината е непрекъснато да подобряваме експлоатационното състояние на уличната мрежа във всички населени места в Община Доспат“, каза кметът инж. Елин Радев.

Кметът на Община Доспат привлече инвестиция в размер на 601 230 лева като подписа нов административен договор вчера.

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа нов административен договор № BG06RDNP001-7.001-0007-C01 от 29.11.2021 година. Договорът е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Помощта се отпуска по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Наименованието на проектното предложение е „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат“, а инвестицията е в размер на 601 230,44 лева. Срокът за изпълнение на дейностите на проекта е 36 месеца. Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях. Ще бъдат реконструирани и рехабилитирани улици в следните населени места – гр. Доспат, с. Црънча, с. Любча, с. Късак и с. Барутин.

С изпълнението на проектните дейности ще се постигне подобряване на експлоатационното състояние на уличната мрежа в населените места на общината. Обхватът на улиците е следния:

  • Улица от ОТ 14-30-20-24-42-55-53-100-111 – с. Късак;

  • Улица от ОТ 53-46-45-44-42-43-46 – с. Късак;

  • Улица на входа на с. Любча ОТ 225 до ОТ 224;

  • Улица от ОТ 139 до ОТ 156 – с. Црънча;

  • Улиците „Бор“, „Калдъръма“ и улици към граничното поделение и блокове – гр. Доспат;

  • Улиците „Велико Търново“ и Площад пред Кметството – ул. от ОТ 132-133-138 до ОТ 142 – с. Барутин.

Общата дължина на улиците е 2586,63 м благоустрояване на улици и общо 4 670 кв. м строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи тротоари. Основната цел на новото проектно предложение е подобряването на икономическото развитие, насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността чрез извършване на строително-монтажни работи – рехабилитация и реконструкция на част от уличната мрежа.

„Основен мой приоритет и на Общината е непрекъснато да подобряваме експлоатационното състояние на уличната мрежа във всички населени места в Община Доспат“, каза кметът инж. Елин Радев.

Дейностите на проекта предвиждат ремонт и възстановяване на платното за движение – асфалтова настилка, бордюри и тротоари, осигуряване на добро отводняване и безопасност на движение на всички участници в него.

Вирни се горе