Добра новина за община Чепеларе!

Добра новина за община Чепеларе!

Община Чепеларе е една от трите общини в България, които използваха поканата на Хоризонт 2020 да участват като водещи градове и да реализират конкретни иновативни мерки за енергийна ефективност.

На 14 Февруари Община Чепеларе, като координатор на партньорство, състоящо се от 14 общини, университети и организации от цяла Европа, предаде амбициозен и единствен по рода си проект за България пред Европейската Комисия. Програмата, пред която бе представен проекта е Хоризонт 2020 – най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. 

В разработването на проекта с акроним SMART P@VE бяха включени водещи и авторитетни университети и организации, работещи в сферата на иновации в енергийната ефективност. В рамките на близо 2 месечна работа експерти и научни работници от общините Орестида /Гърция/, South Tyneside /Великобритания/, Одрин /Турция/, Ковилха /Португалия/ и Крушевац /Сърбия/, Португалски електротехнически институт, Асоциация за устойчиво иновативно развитие от Австрия; Университет Тийсайд от Англия, водещи частни компании в областта на електроснабдяването от Гърция и местна компания под координиращата роля на община Чепеларе разработиха и представиха за финансиране пред ЕК проект на стойност над 21 млн. евро. Основните дейности се реализират на територията на трите града в България, Гърция и Англия и са групирани в следните работни пакети:

1) Изграждане на соларни улици в градовете и внедряване на интелигентно управление на сгради, захранвани от произведената електроенергия;

2) Закупуване на електромобили за предоставяне на социални услуги от общините и

3) Разработване на иновативен софтуер за управление на общините.

Конкретно за община Чепеларе се предвижда полагане на фотоволтаичните панели по улица Здравец в града, които ще са залепени върху асфалта на площ от 1800 кв. м.  Плочките от силиций, произвеждащи електричеството, са покрити с предпазен слой защитна смола, така че да издържат на движението на всякакъв тип превозни средства, включително на тежкотоварни. С произведената електроенергия се предвижда да се захранват две общински сгради и сградата на училището. Освен това се предвижда да бъдат внедрени редица иновативни мерки, свързани с енергийната им ефективност.

За нуждите на Община Чепеларе се предвижда закупуване на 3 електрически автомобила – леки и лекотоварни във връзка с предлаганите в общността социални услуги както за деца, така и за възрастни. За целта се предвижда и изграждане на няколко зарядни станции за електромобили, които ще бъдат захранвани с част от произведената електроенергия от фотоволтаичния уличен участък.

И в последния, но не по важност пакет община Чепеларе ще разработи интегрирана ИКТ Платформа за управление. Целта е платформата да публикува данни, генерирани от общината, в такъв формат и под такъв лиценз, че да бъдат свободно използвани, обработвани или разпространявани от гражданите. Предвижда се и разработване на редица мобилни апликации за администрацията, чрез които гражданите да получат интелигентен достъп до всяко ниво на управлението. Чрез Платформата община Чепеларе поема конкретни ангажименти за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии с оглед постигане на по-добро управление. Бюджетът, заделен за общината в рамките на проекта е в размер на 5.980.491 Евро. Очаква се проектът да бъде разгледан от Европейската комисия в следващите пет месеца, а подписване на договор за финансиране през м. oктомври на тази година.

Вирни се горе