До старта на Преброяването остават 11 дни

До старта на Преброяването остават 11 дни

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. То ще започва електронно в 0,00 часа на 7 септември и приключва в 24,00 часа на 17 септември 2021 г. Този начин на преброяване е чрез попълване на електронна преброителна карта и е достъпен на територията на цялата страна.

От 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата. За община Севлиево са ангажирани 120 преброители и 44 контрольори, сочи публично достъпна сп равка на сайта на общинската администрация.

Защо е необходимо преброяването?

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-голямото изчерпателно статистическо изследване и се осъществява в изпълнение на Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд. Основната му цел е да събере и предостави качествена, съпоставима и изчерпателна информация за броя, демографската структура и социално-икономическите характеристики на населението по общини, населени места и т.н. То е единственият изчерпателен източник на информация за броя и характеристиките на сградния и жилищния фонд, както и за броя, структурата и жилищните условия на домакинствата в страната.

За какво се използват данните от преброяването?

Данните се използват от държавната администрация за вземане на решения и разпределяне на финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и други. Данните са в основата на разработването на национални и регионални политики, както и при разпределянето на европейски фондове за регионални проекти и инициативи.

Кой и какво се преброява?

Преброяват се всички български и чужди граждани, включително и гражданите на ЕС, които пребивават на територията на страната към критичния момент на преброяването, т.е. към 7 септември 2021 г.; дипломатите и българските граждани, които работят в задграничните представителства на страната и членовете на техните семейства; военните и лицата в съставите на речни и морски кораби, които към критичния момент на преброяването са извън страната; търсещите убежище и получилите статут съгласно Закона за убежището и бежанците.

Няма да се преброяват чуждите дипломати и служителите в дипломатическите мисии на територията на страната; чуждестранните военни, които са на мисии в страната, и лицата в съставите на чуждестранните речни и морски кораби.

Преброяват се всички жилищни сгради и жилищата в тях, както и жилищата в нежилищни сгради, в които към критичния момент на преброяването живеят лица.

Може ли да не се отговори на някой въпрос?

Отговарянето на въпросите в преброителните карти е задължително, но самоопределянето и предоставянето на информация относно етно-културни характеристики (напр. етнос, вероизповедание или майчин език), здравен статус е доброволно.

Не се изисква доказването на информацията пред преброителите, нито предоставяне на копия от документи.

Вирни се горе