ДО 17:30 ЧАСА НА 10 МАЙ 2023 Г. СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ДО 17:30 ЧАСА НА 10 МАЙ 2023 Г. СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ДО 17:30 ЧАСА НА 10 МАЙ 2023 Г. СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Община #Чепеларе уведомява Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в общината, че във връзка с утвърдените Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ и отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Чепеларе ще приема заявления за участие от Сдружения на собствениците до 17.30 ч. на 10.05.2023 г., като след този срок Община Чепеларе няма да приема заявления от СС за участие.

Изискуемите документи се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите на адрес гр. Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ №42 в запечатан плик от Председателя на СС.

Насоките за кандидатстване и документите към тях по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, са публикувани в Информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/ и на интернет страницата на МРРБ на следните адреси:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

Тази процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Основната цел на процедурата е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретните цели са:

Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;

Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;

Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;

Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;

Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновяване и модернизиране на сградния фонд.

Общият размер на средствата за тази процедура е 1 129 881 600 лева с ДДС.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Кандидатстването за финансова помощ по процедурата се осъществява въз основа на предложения, които се подават от Община Чепеларе като водещ партньор. Те се оценяват и класират от оценителна комисия, назначена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване в МРРБ в съответствие с критериите, посочени в насоките за кандидатстване. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31.05.2023 г.

Вирни се горе