Днес заседава ОбС-Смолян. В дневния ред са включени 17 точки

Днес заседава ОбС-Смолян. В дневния ред са включени 17 точки

Заседание на Общинския съвет ще се проведе днес, 26 август 2021 г. от 17.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под определения минимум за учебната 2021/2022 година. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

2.Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост /с. Могилица/. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

3.Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

4.Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

5.Разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти работещи в лечебни заведения на територията на Община Смолян. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

6.Одобряване на Споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, одобрен за финансиране по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат № 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“ Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

7.Одобряване на Споразумение за сътрудничество между община Смолян и Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВО БГ“. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

8.Съгласие за подписване на ново споразумение за сътрудничество във връзка с кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „По-близки и по-успешни в Община Смолян” по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 2, финансирано по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР) и „Наука образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР). Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

9.Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на семейство на Петър Велиев от гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 81, пострадало от възникнал пожар. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

10.Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХIV – Озеленяване и на част от УПИ XVII – Озеленява и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 91 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Пейо Яворов“/. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

11.Сключване на предварителен договор и въвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци от обувки и текстил съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

12.Увеличаване на бюджета за 2021 г. на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ и Духов оркестър в частта местни дейности. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

13.Одобряване на промени в актуализираната Бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2022 – 2024 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

14.Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – в частта устройствени план-схеми за ВиК в определени участъци на канализационни клонове – К1, К4 и К4А, К6 и К6А, К47 и К47А, К258 и К260, и водопроводен клон V-Kl.73 във връзка с Преработка по време на строителството по чл. 154 от ЗУТ на работен проект за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, изпълняван по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-2/BG16М1ОР002-1.014-0001-С02 от 13.02.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

15.Искане от жители на с. Смилян, община Смолян от ул. „Кирил Маджаров“ и ул. Васил Димитров“. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

16.Обсъждане и съгласуване на Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за следващия регулаторен период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

17.Покана за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426. Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет

Заседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания!

Вирни се горе